Zadania dofinansowane z Budżetu Państwa

 logo pl

Gmina Supraśl otrzymała środki finansowe w kwocie 2 150 000 zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa na zadanie pn. „Kompleksowa rewaloryzacja Miejsca Pamięci Narodowej  -  cmentarza ofiar terroru masowych egzekucji niemieckich z lat 1941-1944 w Grabówce, (9 zbiorowych mogił), polegająca na modernizacji istniejącego ogrodzenie, grobów, ciągu pieszo-rowerowego, budowa pomnika, obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki na rowery), linii elektroenergetycznej, oświetlenia terenu oraz wykonania częściowego utwardzenia terenu”.

Wartość całego zadania wynosi 3 949 000,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania:

 1. roboty budowlane polegające na modernizacji istniejącego ogrodzenia, grobów, przebudowie ciągu pieszo-rowerowego, budowie pomnika, obiektów małej architektury, linii elektroenergetycznej nn. oświetlenia terenu oraz wykonania częściowego utwardzenia terenu w Miejscu Pamięci Narodowej w Grabówce na cz. dz. nr 116/6, 116/5 położonych w miejscowości Grabówka, gm. Supraśl.
 2. roboty budowlane polegające na modernizacji istniejących ogrodzeń, grobów, budowie ściany oporowej, obiektów małej architektury oraz wykonania częściowego utwardzenia terenu w Miejscu Pamięci Narodowej w Grabówce na cz. dz. nr 115/5 położonej w miejscowości Grabówka, gm. Supraśl.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

wies

 

Gmina Supraśl realizuje zadanie pn.: „Kreatywna Wieś – rozwój kulturowy sołectwa Ciasne”

Zadanie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na 2022 rok

W ramach realizacji projektu została zakupiona Tuba w stroju Bd Roy Benson TB-301 do orkiestry gminnej.

Kwota wydatków kwalifikowanych: 9 500,00 zł

Dotacja ze środków Budżetu Województwa Podlaskiego: 4 750,00 zł

Wkład własny gminy: 4 750,00 zł

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

aspe logo 1

 

Gmina Supraśl realizuje projekt „Praca z Asystentem - szansą dla prawidłowego rozwoju dziecka" (projekt grantowy pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”).

 Okres realizacji projektu 01.03.2022 roku do 31.03.2023r.

W ramach projektu zostało zatrudnionych 6 Asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami (ASPE), po dwóch w placówkach: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ogrodniczkach (Przedszkole Samorządowe), Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu, Szkoła Podstawowa w Sobolewie.

Wsparciem zostało objętych 6 dzieci/uczniów ze wskazanych placówek.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania dzieci objętych wsparciem w zakresie komunikacji, samoobsługi w okresie objęcia wsparciem ASPE (10 miesięcy od daty podpisania umowy z ASPE).

W ramach projektu Asystenci wezmą udział w specjalnych szkoleniach podnoszących ich kompetencje do pracy z dzieckiem, które zostało objęte ich wsparciem.

Wartość projektu i wysokość dofinansowania wynosi 191 476,20 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty

 

logo UE RP

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

03.12.2021

Gmina Supraśl otrzymała pomoc finansową od Województwa Podlaskiego w wysokości 500 000 zł, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą „Rozbudowa Przedszkola w Sobolewie”.

 

podlaskie woj

--------------------------------------------------------------------------------------

Zadanie dotyczące zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych z udziałem programu „MALUCH+ 2021” w Żłobku Samorządowym w Supraślu, ul. Piłsudskiego 1B, 16-030 Supraśl, jest dofinansowane z Budżetu Państwa (moduł 2).

Wartość dofinansowania: 23 760,00 zł

Całkowita wartość zadania: 430 056,00 zł

Zadanie obejmuje dofinansowanie do utworzonych 22 miejsc w Żłobku Samorządowym w Supraślu.

 

 

 

logo pl

 --------------------------------------------------------------------------------------

Zadanie dotyczące zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych z udziałem programu „MALUCH+ 2021” w Żłobku Samorządowym w Supraślu, ul. Piłsudskiego 1B, 16-030 Supraśl, jest dofinansowane z Budżetu Państwa (moduł 2).

Wartość dofinansowania: 21 120,00 zł

Całkowita wartość zadania: 430 056,00 zł

Zadanie obejmuje dofinansowanie do utworzonych 22 miejsc w Żłobku Samorządowym w Supraślu.

 

 

znakiBP strona www

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Utworzenie miejsc opieki w Żłobku Samorządowym w Sobolewie jest dofinansowane z Budżetu Państwa (Moduł 1b) w ramach „PROGRAMU MALUCH+ 2021”

Zadanie obejmuje dofinansowanie do tworzonych 75 miejsc w nowopowstającym Żłobku Samorządowym w Sobolewie.

Wartość dofinansowania: 2 250 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 3 371 167,58 zł

 

 znakiBP

 

 

 

 

 

Projekty unijne realizowane przez Gminę Supraśl

logo ue

 

GMINA SUPRAŚL realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępna Gmina Supraśl”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do szeregu usług publicznych świadczonych przez jednostki z terenu Gminy Supraśl objętych projektem, dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Wartość grantu: 99 805,60 PLN

 --------------------------------------------------------------------------------------

 

banner

Gmina Supraśl jest beneficjentem projektu pn. „Rozwijamy skrzydła – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany bezpośrednio przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu.

Realizacja projektu rozpoczęła się 01.09.2020r., koniec zaś zaplanowano na 30.06.2022 r.

Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 120 dzieciom  z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających ich kompetencje kluczowe, a także zdobycie nowych kwalifikacji przez 15 nauczycieli, poprzez realizację kursów/szkoleń w zakresie doskonalenia umiejętności i ich kompetencji zawodowych.

W ramach projektu realizowanych jest szereg zajęć dodatkowych takich jak: Multimedialne zabawy z językiem angielskim, Matematyczna Wyspa, Mały przedsiębiorca, Szachistą być!, Mały Naukowiec, Kuferek Tajemnic, Plastyczny Architekt, Szalony Majsterkowicz, Teatralne Czary, Barwy dźwięków, Leśni Tropiciele. W ramach zajęć zaplanowano również wyjazdy edukacyjne. Do każdych zajęć zakupiono odpowiednie pomoce dydaktyczne.

Wartość projektu wynosi 450 871,87 zł w tym dofinansowanie wynosi 383 241,08 zł.

--------------------------------------------------------------------------------------

 

banner

Gmina Supraśl jest beneficjentem projektu pn. „Jestem Przedszkolakiem – II edycja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany bezpośrednio przez Przedszkole Samorządowe przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodniczkach.

Realizacja projektu rozpoczęła się 01.09.2020r., koniec zaś zaplanowano na 31.07.2022 r.

Głównym celem projektu jest rozwinięcie wśród 60 dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Ogrodniczkach kompetencji kluczowych, umiejętności uczenia się, kreatywności, przedsiębiorczości poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania, a także zapewnienie nauczycielom wsparcia w postaci dodatkowych kursów/szkoleń w zakresie doskonalenia umiejętności i ich kompetencji zawodowych.

W ramach projektu realizowanych są zajęcia dodatkowe język rosyjskiego, zajęcia robotyki, zajęcia plastyczne, zajęcia ruchowe – ogólnorozwojowe, zajęcia programowania/kodowania. Dodatkowo dzieci biorą udział w wyjazdach przyrodniczych oraz wyjściach do Teatru Lalek.  Do każdych zajęć zakupiono odpowiednie pomoce dydaktyczne.

Wartość projektu wynosi 186 691,36 zł w  tym dofinansowanie wynosi 158 687,65 zł.

--------------------------------------------------------------------------------------

 

banner

Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19

Lider:

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Partnerzy projektu:

Miasto Białystok,

Gmina Choroszcz,

Gmina Czarna Białostocka,

Gmina Dobrzyniewo Duże,

Gmina Juchnowiec Kościelny,

Gmina Łapy,

Gmina Supraśl,

Gmina Turośń Kościelna,

Gmina Wasilków,

Gmina Zabłudów,

Powiat Białostocki.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Projekt zakłada:

 • zakup środków i urządzeń dezynfekujących,
 • zakup środków ochrony indywidualnej,
 • proste remonty, przebudowy, adaptacje pomieszczeń, które należy dostosować do obecnej sytuacji epidemicznej,
 • zakup sprzętu do nauczania zdalnego i hybrydowego,
 • zakup licencji na programy do nauczania zdalnego i hybrydowego,
 • szkolenia dla nauczycieli dotyczące nauczania zdalnego i hybrydowego, a także podniesienia świadomości o przepisach sanitarnych i odpowiedzialności za tworzenie bezpiecznego środowiska pracy szkoły w warunkach epidemii COVID-19.

Efektem projektu będzie m.in.:

 • objęcie wsparciem 103 podmiotów w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 do końca 2021 r.,
 • poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego 9 853 osób poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do dezynfekcji, środków do dezynfekcji oraz odzieży ochronnej,
 • poprawa dostępności oraz jakości nauczania w systemie zdalnym i hybrydowym poprzez zakup 2 311 laptopów,
 • dostosowanie 12 obiektów szkolnych do potrzeb prowadzenia zajęć w środowisku gwarantującym zachowanie społecznego dystansu służącemu poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego.

Okres realizacji projektu: 17.11.2020 r. - 31.12.2021 r.

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Wartość projektu: 7 743 429,25 PLN,  w tym dofinansowanie z UE: 6 507 580,84 PLN.

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Wartość projektu: 64 197,40 PLN, w tym dofinansowanie z UE:  54 561,36 PLN

Miasto Białystok

Wartość projektu: 6257 442,96 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 5 247 191,10 PLN

Gmina Choroszcz

Wartość projektu:  129 456,60 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 110 038, 09 PLN

Gmina Czarna Białostocka

Wartość projektu:  125 909,44 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 107 023,01 PLN

Gmina Dobrzyniewo Duże

Wartość projektu:  135 499,96 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 115 174,95 PLN

Gmina Juchnowiec Kościelny

Wartość projektu:  221 317,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE:  188 119,43 PLN

Gmina Łapy

Wartość projektu:  209 669,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 178 218,64 PLN

Gmina Supraśl

Wartość projektu:  155 317,20 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 132 011,44 PLN

Gmina Turośń Kościelna

Wartość projektu:  69 865,76 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 59 385,89 PLN

Gmina Wasilków

Wartość projektu:  213 997,50 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 181 897,86 PLN

Gmina Zabłudów

Wartość projektu:  64 412,93 PLN, w tym dofinansowanie z UE:  54 750,98 PLN

Powiat Białostocki

Wartość projektu:  96 343,50 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 79 208,09 PLN

 --------------------------------------------------------------------------------------

 EFR logo 2019

Projekt pn. "Fotowoltaika w gminie Supraśl" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Przedmiotem projektu jest:

 1. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (74 szt. instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 5 kWp).
 2. Zakup i montaż instalacji hybrydowych (26 szt. instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 5 kWp z kolektorami słonecznymi).

Cel główny projektu stanowi zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Supraśl poprzez montaż instalacji OZE.

Efektem projektu będzie:

 1. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 58,42 MWht/rok.
 2. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 378 MWhe/rok.

Całkowita wartość projektu: 2 000 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 299 999,99 zł
Realizacja projektu planowana jest: od III.2021 do IX.2022 r.

 

Plakat A3 Suprasl page 001

------------------------------------------------------------------------------

PL BY UA 

Projekt pn. „Wspólna historia – ta sama przyszłość” współfinansowany ze środków UE z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.
Project "Common history - the same future" co-financed by the EU from the Cross-border Cooperation Programme Poland – Belarus – Ukraine 2014 – 2020 under the European Neighborhood Instrument.

Akronim/ Acronim: SupSyn

Numer/ Number: PBU2/0900/18

Cel Tematyczny: DZIEDZICTWO
Thematic Objective: HERITAGE

Priorytet: 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii
Priority: 1.1 Promotion of local culture and history

Partnerstwo/ Partnership: PL-BY-UA

Beneficjent Wiodący: Gmina Supraśl (Województwo podlaskie, Polska)
Lead Beneficiary: Supraśl Commune (Podlaskie Voivodeship, Poland)

Beneficjenci:
1. Gminny Komitet Wykonawczy w Synkowiczach (Obwód grodzieński, Białoruś)
2. Ukraiński Uniwersytet Katolicki (Obwód lwowski, Ukraina)
Beneficiaries:
1. Synkavičy Rural Executive Committee (Hrodna Oblast, Belarus)
2. Ukrainian Catholic University (Lviv Oblast, Ukraine)

Opis projektu: Celem projektu jest ochrona i wzrost dostępności dziedzictwa kulturowego na obszarze polsko-białorusko-ukraińskiego pogranicza. Realizacja celu poprzez zaproponowane w projekcie działania przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszarów przygranicznych, likwidację istniejących problemów związanych głównie z brakiem wiedzy o posiadanych zasobach dziedzictwa kulturowego. Powstałe w ramach projektu produkty takie jak płyty CD Kantyków Supraskich, zorganizowane koncerty chórów, warsztaty malarskie i plenery rzeźbiarskie pozwolą na pokazanie szerszemu gronu odbiorców (mieszkańców, turystów) nowych nieodkrytych aspektów dziedzictwa kulturowego obszaru projektu.
Project description: The aim of the project is to protect and increase the availability of cultural heritage in the Polish-Belarusian-Ukrainian border area. The implementation of the goal through the measures proposed in the project will contribute to increasing the tourist attractiveness of border areas, eliminating existing problems related mainly to the lack of knowledge about the cultural heritage resources. Products created as a part of the project, such as Supraskie CDs, organized choir concerts, painting workshops and sculptural outdoor workshop will allow a wider audience (residents, tourists) to discover new undiscovered aspects of the cultural heritage of the project area.
Łączny Budżet/ Total Budget: 55 502,00 €

Dofinansowanie z EIS/ ENI Co-Funding: 49 951,80 €

 

 ------------------------------------------------------------------------------

 

 zdalna szkola logotypy

Gmina Supraśl otrzymała grant na realizację projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach projektu, dla 3 szkół gminnych, został zakupiony następujący sprzęt komputerowy:

 1. Sportowa Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu:
 • Laptop – 8 szt.
 • Zestaw słuchawkowy – 8 szt.
 • Pakiet MsOffice dla szkół – 8 licencji.
 1. Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie:
 • Laptop – 4 szt.
 • Tablet – 7 szt.
 • Zestaw słuchawkowy – 4 szt.
 • Pakiet MsOffice dla szkół – 4 licencje.
 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Ogrodniczkach:
 • Laptop – 1 szt.
 • Komputer stacjonarny – 1 szt.
 • Tablet – 10 szt.
 • Zestaw słuchawkowy – 1 szt.
 • Pakiet MsOffice dla szkół – 1 licencja

Wartość projektu: 69 931,61 zł

Wartość dofinansowania z UE (100%): 69 931,61 zł.

 

 

------------------------------------------------------------------------------

logo MKiDN

Gmina Supraśl otrzymała dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia cmentarza wojennego w Kopnej Górze” w ramach Programu Groby i cmentarze wojenne
w kraju
ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Całkowita koszt zadania: 58 361,55 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 26 000,00 zł

Data realizacji zadania: IX – XII.2019 r.

 ------------------------------------------------------------------------------

 

EFR logo 2019

 

Projekt pn. „Rewitalizacja Parku w Supraślu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany będzie w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.5 Rewitalizacja.

Celem projektu jest przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, prowadzonych wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników.

Planowana inwestycja zakłada rewaloryzację Parku Miejskiego w Supraślu w zakresie:

 • budowy ciągów pieszych (alejek parkowych, dojazdów),
 • budowy tężni z instalacją technologiczną,
 • budowa wiaty rekreacyjnej,
 • budowy instalacji elektroenergetycznej i oświetlenia,
 • budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • budowy przyłącza wodociągowego,
 • budowy przyłącza elektroenergetycznego na potrzeby zasilania tężni, instalacji oświetleniowej,
 • montażu elementów małej architektury,
 • wykonania wycinki i nasadzeń zieleni.
 • zagospodarowania terenu.

Efektem projektu będzie rewitalizacja obszarów o powierzchni 2,17 ha.

Całkowita wartość projektu: 3 969 690,17 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 175 752,13 zł

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 396 969,01 zł

Realizacja projektu planowana jest od XI.2019 do XII.2021 r.

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------

 

EFR logo 2019

 

Projekt pn. „Supraski Szlak Bioróżnorodności” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany będzie w ramach Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu.

Celem projektu jest zmniejszenie antropopresji obecnie występujących na terenach Supraśla oraz promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej.

Planowana inwestycja zakłada wytyczenie Supraskiego Szlaku Bioróżnorodności. W ramach projektu planowane jest wykonanie:

 • miejsc wypoczynkowych z punktem widokowym,
 • zadaszonego przejścia przez zmodernizowany jaz na rzece,
 • czatowni,
 • punktu wypoczynkowego,
 • parkingu,
 • zespołu ławek ze stojakami rowerowymi i koszami,
 • parków edukacji,
 • szlaku migracyjnego płazów,
 • utwardzenia naw,
 • wzmocnienia skarpy grobli,
 • utwardzenia ciągu pieszo-rowerowego.

Efektem projektu będzie utworzenie szlaku turystycznego o dł. 5,66 km oraz odnowienie istniejącego szlaku turystycznego o dł. 2,00 km.

Całkowita wartość projektu: 4 554 818,30 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 445 056,61 zł

Realizacja projektu planowana jest od IX.2019 do XII.2022 r.

 

 

------------------------------------------------------------------------------

       logo PROW                                                             

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Supraśl realizuje projekt pn. „Budowa Rynku w Supraślu wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi w ramach projektu Targowisko w Supraślu”, współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Typ operacji: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone ba cele promocji lokalnych produktów.

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury.

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności lokalnych producentów poprzez budowę targowiska w Supraślu.

Planowany efekt operacji: budowa 1 targowiska.

Wartość projektu: 1 367 819,66 zł

Wartość dofinansowania: 870 343,00 zł

 

------------------------------------------------------------------------------

logo PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Supraśl realizuje projekt pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej w Sokołdzie”, współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Sokołda i Podsokołda poprzez budowę wodociągu wraz z ujęciem wody i stacji uzdatniania wody oraz przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokołdzie

Planowany efekt operacji: budowa: 2,4 km zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę, 1 przydomowej oczyszczalni ścieków, 1 ujęcia wody, 1 stacji uzdatniania wody

Wartość projektu: 1 616 118,55 zł

Wartość dofinansowania: 1 028 336,00 zł

------------------------------------------------------------------------------

projektyue

 

Gmina Supraśl realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”. Podpisano już umowę o dofinansowanie dużego partnerskiego projektu.W ramach projektu budowana jest droga w Henrykowe z pętlą autobusową i stojakami rowerowymi. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 159 milionów złotych.

 

W dniu 07.11.2017 podpisana została umowa o dofinansowanie dużego partnerskiego projektu, w którym gmina Supraśl jest Partnerem. Projekt pn. „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” realizowany jest przez Miasto Białystok jako lidera oraz 8 partnerów – Gminy wchodzące w skład Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym Gminę Supraśl.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego oraz rowerowego na terenie BOF.

Projekt swoim zakresem obejmuje:zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu miejskiego; wyposażenie dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu miejskiego (zatoki, pętle autobusowe) oraz pasażerów (przystanki, wiaty autobusowe); budowę ścieżek rowerowych oraz chodników oraz budowę i przebudowę dróg gminnych i powiatowych.

W ramach projektu Gmina Supraśl buduje drogę w Henrykowe z pętlą autobusową i stojakami rowerowymi.

Realizacja całego projektu pozwoli na włączenie co najmniej pięciu osiedli na terenie gminy Supraśl (Henrykowo), Juchnowiec Kościelny, Zabłudów i Choroszcz do systemu zbiorowego transportu publicznego oraz podniesienie jakości świadczonych usług przewozowych.

Planowane efekty projektu to, m.in. spadek emisji gazów cieplarnianych oraz nowe lub zmodernizowane linie komunikacji miejskiej.

Całkowita wartość projektu: 159 335 921,35 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 90 384 473,62 PLN

 Realizacja projektu przewidziana została do 31.03.2020.

Budżet przewidziany na inwestycję Gminy Supraśl – budowę drogi w Henrykowie – wynosi 3 506 017,85 zł, z czego 2 980 115,15 zł stanowi dofinansowanie z UE (85% kosztów kwalifikowalnych).

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF.

------------------------------------------------------------------------------

projektyue

 

Gmina Supraśl realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, pn. „Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce”.

Projekt realizowany jest w ramach: Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem projektu jest zwiększenie zakresu równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 120 dzieci z Gminy Supraśl w latach 2017-2020.

Efektem projektu będzie wybudowane przedszkole w Grabówce.

Całkowita wartość projektu: 7 503 014,38 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 684 955,31 zł

 Rzeczowa realizacja projektu planowana jest do 31.08.2018 r.

 ------------------------------------------------------------------------------

projektyue

 

Gmina Supraśl realizuje projekt zintegrowany współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, pn. „Projekt zintegrowany: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego”.

Projekt realizowany jest w ramach:

 1. I. Oś Priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Poddziałanie 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez uzbrojenie terenu i zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych w uzdrowisku Supraśl

Efekt projektu: powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych: 2,78 ha

Całkowita wartość projektu: 2 108 773,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 329 049,99 zł

 1. Oś Priorytetowa IV: Poprawa dostępności transportowej

Działanie 4.1. Mobilność regionalna

Poddziałanie 4.1.2 Dostępność terenów inwestycyjnych w BOF

Głównym celem projektu jest poprawa warunków prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej poprzez dostępność do terenów inwestycyjnych położonych na terenie gminy Supraśl należącej do Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Efekt projektu: długość wybudowanych dróg gminnych: 1,79 km

Całkowita wartość projektu: 4 377 754,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 737 684,72 zł

Rzeczowa realizacja projektu planowana jest do 31.10.2018 r.

------------------------------------------------------------------------------

projektyue
  

Gmina Supraśl  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Supraśl”

Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Supraśl.

Przedmiotem projektu jest zamontowanie 100 instalacji kolektorów słonecznych oraz podgrzewaczy wody wraz z wymaganą instalacją w budynkach odbiorców indywidualnych w gminie Supraśl.

Stworzona infrastruktura kolektorów słonecznych, przyczyni się do poprawy warunków życia lokalnej społeczności.

Planowany efekt projektu to szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 72 ton równoważnika CO2 w 2018 r.

Realizacja projektu przewidziana została na 2017 rok.

Całkowita wartość projektu: 1 185 176,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 935 000,00 PLN

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF.

---------------------------

Projekt „Promocja gospodarcza i turystyczna Miasta i Gminy Supraśl”

4184 W ramach projektu powstała strona turystyczna dot. Gminy Supraśl oraz zamontowano trzy darmowe hot spoty i kamerę internetową.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – mały projekt”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

---------------------------

 Projekt „Monografia Miasta i Gminy Supraśl”4171

W ramach projektu powstała publikacja zawierająca szczegółowe informacje dot. historii miasta i gminy Supraśl, napisana przez prof. Józefa Maroszka.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – mały projekt”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

---------------------------

Projekt „Oznakowanie szlaków turystycznych Gminy Supraśl”

4172

 4174

W wyniku projektu oznakowane zostały trasy narciarskie, nordic walking i rowerowy MTB biegnące przez Gminę Supraśl. Zostały także postawione 4 tablice informacyjne z mapami poszczególnych tras.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – mały projekt”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

---------------------------

Projekt „Kiosk multimedialny”

4183

W ramach projektu zostanie postawiony kiosk multimedialny w centrum Supraśla.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – mały projekt”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

---------------------------

Projekt „Utworzenie siłowni zewnętrznej w Zaściankach”

4178

4179

W ramach projektu została zakupionych i zamontowanych 12 urządzeń siłowni zewnętrznej obok boiska w Zaściankach.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – mały projekt”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

---------------------------

Projekt „Promocja walorów turystycznych Gminy Supraśl”

4187 W ramach realizacji projektu zostały przygotowane foldery turystyczne dotyczące Gminy Supraśl:

1 - Zabytki Supraśla (kliknij)

2 - Szlaki Supraśla (kliknij)

3 - Smaki Supraśla/ Hotele /Baza noclegowa/ Restauracje (kliknij)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – mały projekt”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

---------------------------

Projekt „Budowa siłowni zewnętrznej w Grabówce”

 4181

W ramach projektu została zakupionych i zamontowanych 8 urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Jodłowej w Grabówce
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – mały projekt”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

---------------------------

Projekt „Doposażenie placu zabaw w Grabówce”

4182

W ramach projektu zostały zakupione nowe urządzenia jako doposażenie placu zabaw w Grabówce przy ul. Jodłowej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – mały projekt”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Kalendarium

 Marzec 2023 
PnWtŚrCzPtSoN
  12345
6789101112
13141516171819
2021222324
283031  

Nadchodzące wydarzenia

Wiosna Twórców Supraśl 20...

marzec
sobota
25
Targowisko rękodzieła i spotkania ze sztuką w różnych miejscach. Wszyscy Twórcy pochodzą...

Na Jedwabnym Szlaku - Uzb...

marzec
poniedziałek
27
Wystawa fotografii Igora Strojeckiego z podróży śladami jego pradziadka Leona Barszczewskiego...
13:00

Spotkanie dla pracodawców...

marzec
środa
29

10:00

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.