Uchwalenie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu.
Podla.2017.2510 t.j. z dnia 2017.06.22
Status: Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.
tekst jednolity
Wejście w życie:
28 maja 2010 r.
UCHWAŁA Nr XXXVII/378/10
RADY MIASTA SUPRAŚL
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art.
110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 753,
930, 1583, 1948 i 2174) - uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Supraślu statut stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/302/05 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 27 sierpnia
2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu i
uchwała Nr XXI/201/08 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 18 września 2008 r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Supraślu
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego.


ZAŁĄCZNIK:

 


STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUPRAŚLU
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu zwany dalej "Ośrodkiem" działa na
podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z
późn. zm.),
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814
z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2016 r. poz. 23 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z
późn. zm.),
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870
z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z
późn. zm.),
7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z późn. zm.),
8) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1518 z późn. zm.),
9) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.
U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zm.),
10) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2016 r. poz. 645),
11) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz.
180 z późn. zm.),
12) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 z późn.
zm.),
13) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r.
poz. 546 z późn. zm.),
14) ustawy z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z
2016 r. poz. 963 z późn. zm.),
15) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.),
16) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz.
1828 z późn. zm.),
17) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.),
18) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z
2015 r. poz. 1390 z późn. zm.),
19) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.),
20) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.),
21) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 z
późn. zm.),
21a) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U.
poz. 195 z późn. zm.),
21b) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.
U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.),
21c) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1860),
22) uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy Supraśl Nr XIII/54/90 z dnia 11 kwietnia
1990 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Supraślu,
23) uchwał Rady Miejskiej w Supraślu,
24) innych przepisów prawnych nakładających obowiązki i uprawnienia na Ośrodek,
25) niniejszego Statutu,
26) zarządzeń Burmistrza Supraśla,
27) porozumień zawartych z organami administracji rządowej i innym podmiotami w
celu wykonywania innych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej,
28) strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Supraśl.
§ 2. Ośrodek jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Supraśl.
§ 3.
1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka z zakresu zadań własnych
Gminy sprawuje Burmistrz Supraśla.
2. Ośrodek, realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
3. Nadzór merytoryczny nad wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
sprawuje Wojewoda Podlaski.
§ 4. Siedziba Ośrodka mieści się w mieście Supraśl.
§ 5. Terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Supraśl.
Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
§ 6.
1. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej mające na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w
stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
2. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności
człowieka.
3. Pomoc społeczna polega w szczególności na:
1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
2) pracy socjalnej,
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia i usługi z pomocy
społecznej,
5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb,
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb,
7) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych,
8) współpraca i współdziałanie z innymi instytucjami w celu przeciwdziałania i
ograniczenia patologii i skutków ubóstwa,
9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu
regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na
podniesienie jakości życia.
§ 7. Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez
ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłatę:
1) zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych,
2) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
3) świadczeń opiekuńczych.
§ 7a. Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny poprzez
przyznawanie członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny.
§ 8. Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów poprzez ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłatę świadczeń z funduszu
alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów oraz podejmowanie działań wobec
dłużników alimentacyjnych.
§ 9. Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych poprzez
ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych.
§ 9a. Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy Prawo energetyczne poprzez prowadzenie
postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zryczałtowanego dodatku
energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
§ 10. Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy poprzez przygotowanie listy osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które
mogą zostać skierowane do prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Supraśl oraz
wypłatę świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej na podstawie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
§ 11.
1. Ośrodek realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie określone w
ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. Ośrodek realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na
podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) 33).
§ 11a. Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
poprzez przyznawanie i wypłatę świadczeń wychowawczych.
§ 11b. Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów poprzez ustalanie i wypłatę zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo
do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy
prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
§ 11c. Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za
życiem" poprzez ustalanie prawa i wypłatę świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy.
§ 12. Ośrodek w trakcie realizacji statutowych działań współdziała z istniejącymi na terenie
gminy oraz poza obszarem gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołami,
związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań
pomocy społecznej oraz podejmuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z
rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzy i realizuje programy osłonowe.
Rozdział 3.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 13.
1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzy Kierownik i podlegli mu pracownicy.
2. Organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres zadań poszczególnych komórek
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Ośrodka
ustalony przez Kierownika Ośrodka.
3. (uchylony).
§ 14.
1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik.
2. Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz Supraśla, po przeprowadzeniu
konkursu, na czas nieokreślony.
3. Kierownik Ośrodka wykonuje swoje funkcje na podstawie przepisów prawa oraz
oddzielnych pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza Supraśla.
4. Kierownik Ośrodka reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, a ponadto:
1) organizuje jego pracę i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych
pracowników Ośrodka,
2) odpowiada materialnie za powierzone mienie,
3) odpowiada za prawidłowość sporządzania planu przychodów i rozchodów oraz
realizację tego planu,
4) może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
5. Kierownik Ośrodka wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do
pracowników Ośrodka.
Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 15. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych dla
jednostek budżetowych.
§ 16. Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest roczny plan dochodów i wydatków
zwany planem finansowym.
§ 17. Ośrodek finansowany jest z budżetu Gminy Supraśl.
§ 18. Jednostka pokrywa swoje wydatki z budżetu gminy a uzyskane dochody odprowadza
na rachunek dochodów budżetowych gminy.
§ 19. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy, z którego dokonuje wypłat do
wysokości środków na nim zgromadzonych. Jednostka może otwierać inne rachunki
bankowe, jeżeli wymaga tego realizacja dodatkowo powierzonych zadań.
§ 20. Szczegółową działalność jednostki w sprawie zasad planowania, ewidencji i
sprawozdawczości finansowej określają odrębne przepisy.
§ 21. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Supraślu co roku sprawozdanie z
działalności Ośrodka, podając w nim szczegółowe wyniki w zakresie zaspokojenia potrzeb
mieszkańców oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22. Zmiana statutu następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej w Supraślu.

Kalendarium

 Lipiec 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
1234
293031    

Nadchodzące wydarzenia

Festiwa sztuki teatralnej...

lipiec
piątek
5
Festiwal "Między wierszami" w Supraślu to wydarzenie, które łączy w sobie różne dziedziny...

III Światowe mistrzostwa ...

sierpień
sobota
3

14:00

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.