tel. 997

tel. 112

 

Komisariat Policji w Wasilkowie

ul. Dworna 4

tel. (85) 710 40 34

 

Posterunek Policji w Supraślu

ul. Kościelna 2

tel. (85) 670  41  63

 

UWAGA !!!

Komenda Miejska Policji w Białymstoku informuje, że z dniem 16 stycznia 2017r. miejscowości: Grabówka, Henrykowo, Sobolewo, Zaścianki i Majówka zostały włączone do rejonu Komisariatu Policji IV w Białymstoku.

 

Komisariat Policji IV w Białymstoku

ul. Słowackiego 1,15-229 Białystok

Telefon dyżurny 85 670 32 44

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

JAK ZOSTAĆ POLICJANTEM?

 WYMAGANIA WSTĘPNE

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2067  każdy, kto chciałby zostać policjantem musi spełnić następujące wymagania:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, pod­leg­łych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojs­kowej.

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji uregulowany został w przepisach roz­porządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012r.,z póżn. zm. opublikowanego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20.04.2012r. pod poz. 432 (tekst rozporządzenia dostępny na stronie internetowej: www.dziennikustaw.gov.pl).

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku,
  ul. Bema 4
  ( poniedziałek - piątek w godz: 7.30 – 15.30) oraz w Komendzie Wojewódzkiej Po­licji w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 65 ( poniedziałek w godz: 7.30 – 18.00, wtorek - piątek w godz: 7.30 – 15.30), w którego skład wchodzi:

–  podanie o przyjęcie do służby w Policji, adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku,

–  wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B)

formularz kwestionariusza osobowego można pobrać ze strony internetowej: www.podlaska.policja.gov.pl – Menu Rekrutacja,

–  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i umiejętności (oryginały do wglądu),

–  kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały do wglądu);

(składając dokumenty należy posiadać przy sobie dowód osobisty oraz książeczkę wojskową, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową);

 • test wiedzy;
 • test sprawności fizycznej;
 • badania psychologiczne;
 • postępowanie sprawdzające, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • rozmowa kwalifikacyjna;
 • komisja lekarska;
 • lista rankingowa (ustalenie kolejności kandydatów do przyjęcia na podstawie liczby punktów uzys­kanych w toku postępowania kwalifikacyjnego).

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego można uzys­kać na stronie internetowej www.policja.pl – Menu Praca / Jak zostać policjantem / Aktualne infor­macje, Ogłoszenia, Informator, Najczęściej zadawane pytania.

 

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

Osoba przyjmowana do służby w Policji otrzymuje uposażenie w wysokości około 1900 zł netto mie­sięcznie. Po około tygodniu od nawiązania stosunku służby trafia na nieodpłatne szkolenie podstawo­we, które trwa około 6 miesięcy i jest organizowane przez Szkoły Policji na terenie kraju (w Szczytnie, Legionowie, Pile, Słupsku lub Katowicach)

Po ukończeniu przeszkolenia podstawowego każdy policjant jest obligatoryjnie mianowany na wyższe stanowisko służbowe i otrzymuje podwyżkę uposażenia do około 2633 zł netto (na rękę) miesięcznie.

Po ok. 2-4 tygodniach od ukończenia przeszkolenia podstawowego każdy policjant trafia na 1,5-miesięczną adaptację zawodową, w trakcie której pełni służbę na terenie Warszawy, otrzymując nieodpłatne zakwaterowanie i wyżywienie.

Po ukończeniu adaptacji zawodowej policjant jest kierowany do macierzystej jednostki Policji i przys­tę­puje do służby na wyznaczonym stanowisku (najczęściej w pionie prewencji).

Policja jest formacją, która dzieli się na trzy podstawowe rodzaje służb: prewencyjną, kryminalną i lo­gistyczną, zapewniając swym funkcjonariuszom możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz wszechstron­nego rozwoju i awansu zawodowego.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji powinien być świadomy, że jako funkcjonariusz będzie musiał poddać się szczególnej dyscyplinie służbowej obowiązującej w Policji i podporządkować się jej podczas pobytu w szkole policyjnej, w trakcie odbywania szkolenia zawodowego oraz w okresie co najmniej 25 lat pełnienia służby w Policji. Powinien mieć świadomość zagrożeń z jakimi będzie miał styczność podczas pełnienia służby (np. narażenie policjanta na agresywne i niebezpieczne zachowania osób, wobec których policjant podejmuje czynności służbowe), czy też konieczności użycia przez policjanta siły fizycznej, środków przymusu bezpośredniego, broni palnej, co może wywołać skutek w postaci powstania uszczerbku na zdrowiu tej osoby, zmianowego systemu pełnienia służby, w tym pełnienia służby w dniach ustawowo  wolnych od pracy. 

  

PRZYDATNE INFORMACJE

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą uzyskać bliższe informacje w Sekcji Doboru i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
ul. Sienkiewicza 65,

tel.: 85 670 22 54, 85 670 36 04 lub 85 670 28 68

 

Dokumenty przyjmowane są trybem ciągłym.

Wskazane w ogłoszeniu Komendanta Wojewódzkiego Policji terminy przyjęć do służby

dotyczą kandydatów, którzy zrealizowali wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego.  

 

Kalendarium

 Maj 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.