NIEKTÓRE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ KZB W SUPRAŚLU

 

Statut KZB stanowiący załącznik do Uchwały nr XLIII/454/10 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 10 listopada 2010 r.

 

STATUT KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W SUPRAŚLU

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1. Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu zwany dalej „zakładem” działa na podstawie:

1) ustawy z dn. 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami);

2) ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r., Nr 28 poz 146, Nr 96 poz 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020);

3) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2010 r. Nr 47, poz. 278);

4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 Nr 236, poz. 2008; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 47, poz. 278);

5) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243);

6) uchwały Nr. XVI/99/91 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 19 sierpnia 1991r w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu" oraz niniejszego statutu.

 • 2. 1. Zakład nie posiada osobowości prawnej.
 1. Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Supraśl działającą w formie zakładu budżetowego.
 2. Zakład ma swoją siedzibę w Supraślu ul. Zielona 5.
 3. Zakład działa na terenie Gminy Supraśl.
 • 3. Bezpośredni nadzór nad działalnością zakładu sprawuje Burmistrz Supraśla.

 

ROZDZIAŁ  II 
ZADANIA ZAKŁADU

 

 • 4. Podstawowymi zadaniami Zakładu są:

1) gospodarka mieszkaniowa i gospodarowanie lokalami użytkowymi będącymi własnością gminy;

  2) utrzymianie dróg, ulic, mostów, placów będących własnością gminy oraz organizacja ruchu drogowego na drogach gminnych;

3) utrzymanie wodociągów, zaopatrzenie w wodę, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

  4) utrzymywanie zieleni gminnej i zadrzewień.

 

 

 

ROZDZIAŁ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU

 

 • 5. Organizację wewnętrzną ustala Burmistrz Supraśla w porozumieniu z kierownikiem Zakładu.
 • 6. 1.Kierownika Zakładu zatrudnia czas nieokreślony po przeprowadzeniu konkursu jak też zwalnia Burmistrz Supraśla.
 1. Kierownik zarządza Zakładem jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Supraśla.
 2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Burmistrza Supraśla.
 3. Kierownik Zakładu jest zobowiązany do zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem mienia.
 • 7. Do obowiązków Kierownika Zakładu należy w szczególności:

1) zatrudnianie zastępcy kierownika i głównego księgowego zakładu;

2) zatrudnianie i zwalnianie pozostałych pracowników Zakładu;

3) organizacja pracy Zakładu;

4) sporządzanie planu finansowego Zakładu;

5) gospodarowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym;

6) składanie Radzie Miejskiej corocznych sprawozdań z działań Zakładu.

 • 8. Kierownik Zakładu odpowiedzialny jest za sprawną organizację zakładu i ustala system kontroli wewnętrznej.

 

ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA

 

 • 9. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla zakładów budżetowych.
 1. Zakład gospodaruje mieniem przekazanym mu w zarząd przez Burmistrza Supraśla.
 2. Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu gminy, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem gminy zatwierdzony przez Kierownika zakładu, z uwzględnieniem postanowień uchwały budżetowej.
 3. W planie finansowym Zakładu mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem że nie spowoduje to zmiejszenia wpłat do budżetu gminy ani zwiększenia dotacji z budżetu gminy.
 4. Wydatki związane z prowadzeniem działalności statutowej Zakład pokrywa z przychodów.
 5. Źródłami przychodów Zakładu są:

1) wpływy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków;

2) wpływy z czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych;

3) wpływy z tytułu utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów;

4) wpływy z utrzymania czystości i porządku nieruchomości gminnych;

5) wpływy z unieszkodliwiania odpadów komunalnych, prowadzenia wysypisk oraz urządzeń sanitarnych;

6) dotacje przedmiotowe;

7) dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami);

8) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

9) dotacje podmiotowe w zakresie określonym w odrębnych ustawach;

 1. Dotacje dla Zakładu, z wyłączeniem dotacji, o którch mowa w ust. 6 pkt. 4 i 5 nie mogą przekroczyć 50% kosztów jego działalności.
 2. Zakład jest zobowiązany do dokonywania wpłat do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych, ustalonych na koniec roku sprawozdawczego, chyba że Rada Miejska w Supraślu postanowi inaczej.
 3. Szczegółowe zasady działalności Zakładu w zakresie: ewidencji, planowania, sprawozdawczości finansowej i statystycznej, tworzenia i dysponowania funduszami, ustalania cen określają odrębne przepisy.
 4. 10. Kierownik Zakładu zobowiązany jest do składania półrocznych informacji o przebiegu wykonania planu finansowego.
 5. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest poprzez wyodrębniony rachunek bankowy.

 

ROZDZIAŁ V
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

 • 10. Statut zatwierdza i wprowadza w nim zmiany Rada Miejska w Supraślu.

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Uchwała Nr XXXIX/368/06

RADY MIEJSKIEJ W  SUPRAŚLU

z dnia 6 kwietnia 2006 r.

       w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Supraśl

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art.. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr.72, poz. 747, z 2002 r Nr 113,
poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1807, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr. 85, poz. 729) uchwala się, co następuje:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 • 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu zwanego dalej Zakładem, realizującego zadania Gminy Supraśl w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Supraśl oraz prawa i obowiązki Odbiorców.
 • 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie;

2) umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy;

3) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.);

4) odbiorca – podmiot, bedący stroną umowy o przyłączenie do sieci lub umowy, wymienionej w pkt. 2.

Rozdział II
Minimalny poziom usług świadczony przez Zakład w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 • 3. Ilość wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilość odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określają Warunki Techniczne Przyłączenia. Warunki Techniczne Przyłączenia mogą również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez Odbiorców.
 • 4. Jakość posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków:

1) dostawę wody do picia i na potrzeby gospodarcze o jakości odpowiadającej wymaganiom określonym przez ministra zdrowia i inspektora sanitarnego;

2) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy;

3) poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

4) regularną kontrolę jakości wody;

5) regularną kontrolę ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i przemysłowych oraz kontrolę przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych;

6) dostawę wody pod odpowiednim ciśnieniem – dotyczy wyłącznie dostaw wody z sieci.

7) prawidłową eksploatację posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

8) dostarczenie informacji  trzy razy w roku do Burmistrza Gminy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 • 5. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Zakład, a w szczególności:

1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;

2) powiadomienia Zakładu o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci;

3) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;

4) poinformowania Zakładu o własnych ujęciach wody w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków;

5) natychmiastowego powiadomienia Zakładu o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy;

6) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

 • 6. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Zakład, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożenia.

Rozdział III
Zawieranie umów

 • 7. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między Zakładem a Odbiorcą.
 • 8. 1.Zawarcie umowy następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci po spełnieniu warunków określonych w Rozdzial VI regulaminu.
 1. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania              z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, a w uzgodnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
 2. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub z zarządcą.
 3. Zawarcie umowy bezpośrednio z korzystającymi z lokali osobami, w budynkach wielolokalowych, może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 6 ustawy.
 • 9. 1.Umowa może być zawarta na czas nieoznaczony lub oznaczony.
 1. Umowa o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków zawierana jest w formie pisemnej.
 2. Umowa określa możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami Kodeksu cywilnego oraz na podstawie art. 8 ustawy.
 3. Umowa zawarta na czas nieoznaczony dopuszcza jej rozwiązanie przez strony umowy z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia lub za zgodą stron.
 4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Zakład środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.
 • 10. W umowie dotyczącej odprowadzania ścieków, Zakład uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

Rozdział IV
Sposób rozliczeń

 • 11. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Zakład z Odbiorcami, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.
 • 12. 1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Zakład jest faktura, którą należy opłacić zgodnie z terminem na niej wskazanym.
 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego.
 2. Okresy obrachunkowe mogą być miesięczne, dwumiesięczne lub kwartalne.
 3. W przypadku braku wodomierza głównego, o którym mowa w ust. 2, ilość dostarczonej wody określa się zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody, określonymi w odrębnych przepisach.
 • 13. 1.W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio-miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.
 1. Zakład na wniosek Odbiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego.
 2. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę niesprawności wodomierza głównego, Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia, obejmujące koszty demontażu, ekspertyzy i montażu.
 • 14. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
 • 15. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej.
 • 16. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie zużytej wody wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wodomierza dodatkowego, zainstalowanego i utrzymywanego na koszt dostarczającego ścieki oraz na podstawie wydanych odrębnych warunków technicznych.
 • 17. Wniesienie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
 • 18. Ustaloną należność Odbiorca uiszcza na rachunek bankowy w terminie wskazanym w fakturze. W razie nieterminowych opłat Zakład ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
 • 19. Przy rozliczeniach z Odbiorcami Zakład stosuje taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Supraślu bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ustawy.
 • 20. Taryfa wymaga ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia ich w życie.
 • 21. 1.Taryfa obowiązuje przez 1 rok.
 1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.
 2. Stosowanie przez Zakład cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokościach.

Rozdział V
Warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych.

 • 22. 1.Zakład ma prawo odmówić przyłączenia nieruchomości nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.
 1. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia nieruchomości nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim, że nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziom usług.
 2. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

Rozdział VI
Techniczne warunki przyłączenia do sieci

 • 23. Techniczne warunki przyłączenia do sieci wydaje Urząd Miejski w Supraślu. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa pisemny wniosek o przyłączenie. Wniosek zawiera:

1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy, adres,

2) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,

3) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,

4) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju,

5) krótką techniczną charakterystykę obiektu do której będzie dostarczana woda i/ lubz której będą odprowadzane ścieki,

6) wskazanie terminu rozpoczęcia poboru wody i/lub odprowadzania ścieków.

 • 24. Do wniosku, o którym mowa w § 23, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci przedkłada:

1) dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,

2) aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w pkt 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

 • 25. 1.Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kompletem załączników, wydaje się osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”.
 1. Dokument, o którym mowa w ust. 1 zawiera:

1) wskazanie miejsca i sposobu przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/ lub urządzenia pomiarowego,

2) określenie maksymalnej ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,

3) określenie maksymalnej ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,

4) uzasadnienie powodów uniemożliwiających podłączenie do sieci.

 1. Wydane przez Urząd Miejski w Supraślu „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” ważne są dwa lata.
 • 26. 1.Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do wykonania przyłączenia nieruchomości do sieci jest uzgodnienie z Zakładem dokumentacji technicznej (w tym projektu). Zakład w terminie do 30 dni zatwierdza przedłożoną dokumentację techniczną, o ile jest zgodna z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/ lub kanalizacyjnej”.
 1. Spełnienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje Zakład, który wydał „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/ lub kanalizacyjnej” dla danej nieruchomości.

Rozdział VII
Sposób dokonywania odbioru przez Zakład wykonanego przyłącza i sieci

 • 27. 1.W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Zakład dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/ lub kanalizacyjnej”, oraz dokumentacją techniczną.
 1. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
 2. Wszelkie odcinki przyłącza oraz sieci ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zakryciem.
 3. Przed zakryciem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych.
 4. Uruchomienie przyłącza poprzez otwarcie zasuwy dokonuje Zakład
 • 28. 1.Po zgłoszeniu gotowości odbioru prac przez przedstawiciela Odbiorcy, Zakład uzgadnia termin odbioru w ciągu trzech dni od daty wpłynięcia pisma zgłaszającego odbiór.
 1. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 27, ust. 2 są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.
 • 29. Zakład na podstawie obowiązującego cennika pobiera opłaty za:

1) dokonanie odbioru przyłącza,

2) obsadzenie nawiertki na przyłączu wody

Rozdział VIII
Standardy obsługi Odbiorców usług oraz sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości lub odpowiednich parametrów świadczonych usług

 • 30. 1.Zakład jest zobowiązany do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;

2) warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców;

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków;

4) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;

5) planowanych przerw w świadczeniu usług.

 1. Zakład udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faxu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
 2. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Zakład udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby, chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.
 3. Jeżeli udzielenie informacji wymaga dokonania ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, Zakład przed upływem terminów wskazanych w ust. 2 i 3 informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.
 • 31. 1.Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Zakład umowy, w szczególności, co do ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.
 1. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.
 2. Zakład jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie Zakładu lub doręczenia reklamacji. Ustęp 4 w § 31 stosuje się odpowiednio.
 • 32. 1.Zakład ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem, co najmniej 72 godzinnym.
 1. Zakład ma również obowiązek poinformowania Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.
 2. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Zakład ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody.
 • 33. 1.Zakład ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi a także przyczynami technicznymi.
 1. Zakład ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, chyba, że nie ponosi winy. Zakład wolny jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług, wynikały z:

1) działania siły wyższej albo z wyłącznej winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, za którą Zakład nie ponosi odpowiedzialności;

2) niezawinionej przez Zakład awarii w sieci, na czas niezbędny do wykonania prac w celu zapobieżenia lub usunięcia skutków awarii;

3) braku wody na ujęciu;

4) zanieczyszczenia wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia i życia;

5) potrzeby zwiększenia odpływu wody do hydrantów pożarowych;

6) przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

7) planowanych przerw, po uprzednim powiadomieniu Odbiorcy, związanych z wykonywaniem prac konserwacyjno-remontowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Rozdział IX
Prawa Zakładu

 • 34. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzgodnienia z Zakładem bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
 • 35. Zakład ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w art. 6 ustawy.
 • 36. 1.Zakład może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne jeżeli:

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;

2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;

3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych. Odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 1. W przypadku odcięcia dostaw wody przez Zakład z przyczyn o których mowa w ust. 1, Zakład udostępni zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformuje o możliwości korzystania z tego punktu.
 • 37. 1.Zakład może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.
 1. Wznowienie dostarczania wody poprzez otwarcie przyłącza następuje po udokumentowaniu przez odbiorcę uiszczenia należnych kwot wraz z odsetkami ustawowymi, opłaceniu kosztów poniesionych przez Zakład związanych z zamknięciem i otwarciem przyłącza oraz zawarciu nowej umowy.
 • 38. Przedstawiciele Zakładu, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do odbiorcy w celu:

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Zakład;

4) kontroli ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa zawarta z Odbiorcą tak stanowi.

Rozdział X
Obowiązki Odbiorców usług

 • 39. Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków winien wystąpić do Zakładu z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy, określonym w § 10, ust. 1.
 • 40. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.
 • 41. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zakładu o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.
 • 42. Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zakładu o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu w ciągu 30 dni od zaistnienia zmiany.
 • 43. Koszt zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza dodatkowego mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą pokrywa Odbiorca.
 • 44. 1.Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału przyłącza i instalacji wewnętrznej w przypadku, kiedy właścicielem przyłącza jest Zakład.
 1. W odniesieniu do Odbiorców będących Odbiorcami w budynkach wielolokalowych, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy, miejscem wydania rzeczy jest zawór za wodomierzem a miejscem zapewniającym właściwą jakość wody jest zawór za wodomierzem głównym.
 • 45. Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Rozdział XI
Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

 • 46. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Zakład, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.
 • 47. Ilość pobieranej wody na cele przeciwpożarowe jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w ustalonych w porozumieniu okresach.
 • 48. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje Zakładowi informacje o miejscu i ilości pobranej wody.
 • 49. Straty poniesione za wodę pobrana na cele przeciw pożarowe uwzględniane będą przy ustalaniu taryf.
 • 50. Koszty wody pobranej na cele przeciw pożarowe ponosi Zakład.

Rozdział XII
Postanowienia końcowe

 • 51. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
 • 52. Zakład zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia niniejszego regulaminu Odbiorcom.
 • 53. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/341/02 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Supraśl”.
 • 54. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 • 55. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Kalendarium

 Lipiec 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
1234
293031    

Nadchodzące wydarzenia

Festiwa sztuki teatralnej...

lipiec
piątek
5
Festiwal "Między wierszami" w Supraślu to wydarzenie, które łączy w sobie różne dziedziny...

III Światowe mistrzostwa ...

sierpień
sobota
3

14:00

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.