DOM MATKI I DZIECKA „NAZARET”  W SUPRAŚLU

Od 01.08.2014 r. w ramach Caritas Archidiecezji Białostockiej rozpoczął działalność Dom Matki i Dziecka „Nazaret” w Supraślu.

Powyższym dom jest placówką całodobową, zapewniającą schronienie kobietom oczekującym na urodzenie dziecka, matkom z dziećmi, które utraciły mieszkanie oraz samotnym matkom, których sytuacja materialna lub rodzinna nie pozwalają na godne życie i wychowywanie dzieci. Placówkę prowadzą siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Matki, wraz ze swoimi dziećmi otrzymują samodzielne pokoje. Mogą korzystać z kuchni, sanitariatów, kaplicy oraz świetlicy dla dzieci. Siostry pomagają młodym matkom utrzymać się przy życiu, zachęcają do zmiany dotychczasowego stylu życia, uczą nowego systemu wartości opartego na nauce Kościoła. Ponadto starają się budzić w kobietach potrzebę uzupełniania własnego wykształcenia i podjęcia zatrudnienia. Dom utrzymuje stały kontakt z rodzinami podopiecznych w celu powrotu kobiet do środowiska rodzinnego. Kobiety, które nie mają możliwości powrotu do rodziny, składają poręczone przez Dom podanie do gminy o przydzielenie mieszkania chronionego. Ponadto Dom udziela podopiecznym nieposiadającym stałego źródła dochodu lub posiadającym niskie dochody, pomocy w formie żywności oraz pomocy rzeczowej.

Odpłatność ponoszona za pobyt w Domu Matki i Dziecka „Nazaret” w Supraślu ustala podmiot prowadzący Dom. Wszelkie informacje dotyczące regulaminu i odpłatności można uzyskać kontaktując się z Domem.

 • Dom Matki i Dziecka Nazaret, 16-030 Supraśl, ul. 3 Maja 5B

tel. 728 594 175

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://bialystok.caritas.pl/placowki/dom-matki-i-dziecka-nazaret/

 

 

Opłaty za pobyt w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

 

 1. Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia, czyli m.in. domach dla matek z małoletnimi dziećmi ustala podmiot kierujący (PCPR) w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby zamieszkujące w domu nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego:

- dla osoby samotnie gospodarującej do 701,00 zł;

- dla osoby w rodzinie do 528,00 zł.

 1. Opłatę za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala podmiot prowadzący, a w przypadku domów prowadzonych przez podmioty uprawnione – podmiot zlecający zadanie.
 1. Różnicę między ustaloną opłatą, ponoszoną przez osobę, a średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ponosi gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej w domu.
 1. Do określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej.
 1. Rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Zasady kierowania do Domów dla Matek i Dzieci

 1. Przyjęcie do Domu odbywa się na podstawie Decyzji o skierowaniu do domu samotnej matki i dziecka.
 1. Dokumenty kwalifikujące kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie w Domu.
 1. Aby ubiegać się o pomoc w formie umieszczenia w Domu Matki i Dziecka należy złożyć:

- wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu,

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do skierowania
do Domu,

- skrócony odpis aktu urodzenia każdego dziecka lub książeczka zdrowia dziecka,

- orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu,

- opinia Ośrodka zawierająca uzasadnienie pobytu w Domu oraz wskazująca czas niezbędny do odzyskania samodzielności.

 1. Kompletną dokumentację ośrodek przekazuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

POMOC W ZAKRESIE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku
  ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
  tel. 85 740 39 16
  www.powiatbialostocki.pl

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku mieszkańcy Powiatu Białostockiego mogą uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych, w tym również w przypadkach występowania przemocy w rodzinie, można również uzyskać poradę specjalistów: prawnika i specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W przypadku osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wymagających zapewnienia schronienia, Powiat Białostocki ma do dyspozycji Mieszkania Chronione w Krasnem (pozostające z dyspozycji Domu Dziecka w Krasnem).

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  ul. Włókiennicza 7, 15-464 Białystok
  tel. 85 744 50 27, fax 85 744 50 28, 606 798 775

Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje zadania w zakresie interwencji kryzysowej dla mieszkańców Miasta Białystok. Ośrodek czynny jest całodobowo, wszystkie dni w roku. Posiada hostel dla kobiet oraz kobiet z dziećmi znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w sytuacji zagrożenia życia bądź bezpieczeństwa spowodowanego przemocą domową.  Ośrodek Interwencji Kryzysowej posiada również ofertę poradnictwa prawnego oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. OIK prowadzi również  Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie oraz grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Odpłatność za pobyt w OIK

 

 1. Opłatę za pobyt w ośrodkach interwencji kryzysowej ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego (dla osoby samotnie gospodarującej do 701,00 zł, dla osoby w rodzinie do 528,00 zł).
 2. Różnicę między ustaloną opłatą, ponoszoną przez osobę za pobyt w OIK, a średnim miesięcznym kosztem ponosi gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej w domu.
 3. Rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala organizację oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach interwencji kryzysowej.

W przypadku sytuacji wymagającej umieszczenia w mieszkaniu chronionym osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej należy kontaktować się z:

 • PCPR w Białystoku tel85 732 24 46 lub tel. 85 732 27 32,

a po godzinach pracy PCPR należy kontaktować się z:

 • Domem Dziecka w Krasnem, 16-060 Zabłudów tel. 85 717 71 34.

Mieszkanie chronione - zasady i warunki skorzystania z tej formy pomocy społecznejMieszkanie chronione jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej (art. 36 pkt 2n ustawy). Każda gmina w Polsce, w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowy, powinna, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) prowadzić i zapewnić miejsca w mieszkaniach chronionych.


Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną (art. 53 ust. 2 ustawy).


Świadczenie w postaci mieszkania chronionego, stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy, przysługuje osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.


Mieszkanie chronione przysługuje w szczególności:

 1. osobie z zaburzeniami psychicznymi
 2. osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich
 3. cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

Zasady kierowania do mieszkań chronionych:

Przyznanie świadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub o odmowie przyznania świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, mającego na celu ustalenie całości sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby ubiegającej się o dane świadczenie.

Aby ubiegać się o pomoc w formie środowiskowej pomocy w postaci mieszkania chronionego należy złożyć w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej n/w dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie pobytu w Mieszkaniu Chronionym
 2. Zaświadczenie lekarskie
 3. Zaświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
 4. Zaświadczenie lekarskie (zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do skierowania do mieszkania chronionego)
 5. Opinię opiekuna w przypadku osób opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą
 6. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawnościDecyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się osobom pełnoletnim na czas określony.
Osobom niezdolnym do pracy z tytułu wieku, osobom niepełnosprawnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy ochronie zdrowia psychicznego oraz osobom chorym, w uzasadnionych przypadkach, może być wydana decyzja o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym na czas nieokreślony.


W myśl rozporządzenia, decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkanie chronione a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym.
Uzgodnienia powyższe mają formę pisemną i dotyczą:

 1. celu pobytu
 2. okresu pobytu
 3. rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia
 4. odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia
 5. sposobu usprawiedliwiania nieobecności w mieszkaniu chronionym
 6. zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania osoby lub programu wspierania osoby.


Odpłatność za pobyt w Mieszkaniu chronionym


Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Jak wskazuje art. 97 ust. 1 ustawy, opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego (701,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 528,00 zł na osobę w rodzinie).

TYMCZASOWE SCHRONIENIE W SCHRONISKACH, NOCLEGOWNIACH I OGRZEWALNIACH

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach - dostępny jest pod linkiem https://puw.bip.gov.pl/prowadzone-rejestry/rejestr-placowek-udzielajacych-tymczasowego-schronienia.html

Miejsce prowadzenia rejestru:
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
 ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
 tel. +48 857439665

Kalendarium

 Lipiec 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
1234
293031    

Nadchodzące wydarzenia

Festiwa sztuki teatralnej...

lipiec
piątek
5
Festiwal "Między wierszami" w Supraślu to wydarzenie, które łączy w sobie różne dziedziny...

III Światowe mistrzostwa ...

sierpień
sobota
3

14:00

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.