Współpraca Partnerska

Gmina Supraśl w aktywnie ustanawia i rozwija kontakty partnerskie zarówno na szczeblu lokalnym jak i międzynarodowym. Obecnie zawarto sześć porozumień z gminami zagranicznymi ( Balsthal w Szwajcarii, Grossenkneten w Niemczech, Porthcawl w Walii, Druskiennikami i Niemenczynem na Litwie, Wielką Brzostowicą na Białorusi) oraz dwa z polskimi (Zgierz i Augustów).

W podpisanych dokumentach strony zobowiązały się, że będą ustanawiały i rozwijały współpracę i przyjaźń w dziedzinie kultury i sztuki, sportu i turystyki, nauki i oświaty, ochrony środowiska oraz wymiany dzieci i młodzieży. Ostatnie spotkania między partnerami i to zarówno w kraju jak i za granicą pokazały, że słowa zawarte w umowach nie są jedynie pustą deklaracja, a stanowią zobowiązania aktywnie realizowane przez strony.
Gmina Supraśl docenia również korzyści wynikające z kontaktów partnerskich z bliskimi sąsiadami - jest zrzeszona w Związku Gmin Progres XXI, Związku Gmin Czyste Środowisko oraz Związku Gmin Puszczy Knyszyńskiej Dorzecza Rzeki Supraśl. Kontakty lokalne pozwalają na podjęcie efektywniejszych działań nad ochroną środowiska oraz warunkują realizację wspólnych dążeń do wytyczonych celów.

 

Partnerstwo z Balsthal (Szwajcaria)

Już od wielu lat samorząd Supraśla przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Supraśla aktywnie realizuje tak modne dziś hasło integracji i to w obrębie zarówno kraju, jak i całej Europy. Podjęte starania mają na celu, by ludzie różnych narodowości i kultur nie tylko wzajemnie poznawali swoje zwyczaje, ale także wymieniali zdobytymi doświadczeniami.

Nieformalne choć aktywne działania nad tworzeniem więzów kulturowych zaczęły się jesienią 1993 r., kiedy to podróżująca po Polsce grupa Szwajcarów odwiedziła Supraśl. Goście byli tak zauroczeni miastem i okolicą, że niemal natychmiast zaprosili delegację Supraśla do gmin szwajcarskich Balsthal, Dornach i Gelterkinden.
W trakcie wizyty strona polska mogła zapoznać się ze specyfiką zarządzania gminami w Szwajcarii, zasadami funkcjonowania gospodarki komunalnej, szkolnictwa, administracji, pomocy społecznej. W 1997 r. podpisano list intencyjny o podjęciu współpracy między gminami . Momentem kulminacyjnym w kontaktach było podpisanie 3 października 1998 r. w Supraślu Porozumienia o współpracy. Podpisany przez przedstawicieli obu gmin dokument ustanawia współpracę w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, oświaty oraz sferze działań gospodarczych.

Punktem kulminacyjnym współpracy między samorządami obu gmin była wspólna realizacja projektu „Supraśl-Polskie Okno na Szwajcarię”, współfinansowanego przez Szwajcarię  w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt miał na celu umocnienie partnerstwa poprzez zainicjowanie nowych wspólnych działań i wymiany doświadczeń w sferze kulturowej, społecznej i przyrodniczej, budowie trwałych relacji poprzez wymianę grup społecznych i organizacji wspólnych inicjatyw tj. udział w targach czy konferencjach. 

W ramach projektu odbywały się wizyty studyjne dla liderów i regionalistów, dwie edycje festiwalu „Kanton Supraśl” promującego kuchnię i muzykę Supraśla i Balsthal. Powstał film o Balsthal i Supraślu oraz  książka o partnerstwie pt.,,W Supraskim i Balsthanowskim garncu”. Zorganizowano również  konferencje międzynarodowe. Ponadto wdrożono wspólne działania w obszarze ochrony środowiska, turystyki i kultury. Powstałą również strona www poświęcona współpracy i projektowi.


Partnerstwo z Grossenkneten (Niemcy)

Pomyślne rozwijająca się współpraca ze szwajcarskimi przyjaciółmi stała się osnową dla kontaktów z niemiecką gminą Großenkneten. Pierwsze kontakty miały miejsce w 1997 roku, a dwa lata później podpisano w Supraślu umowę o partnerstwie. Uzgodniono, że współpraca obejmie następujące dziedziny : kulturę i sztukę, naukę i oświatę, ochronę środowiska, sport i turystyka, gospodarkę, wymianę dzieci i młodzieży, pomoc charytatywną. Współpraca z gminą Grossenkneten jest efektywnie pielęgnowana pomiędzy szkołami. Co roku uczniowie szkół w gminie Supraśl oraz z Grossenkenten uczestniczą w wymianach młodzieży, poznają kulturę i specyfikę partnerskiej gminy.

Partnerstwo z Porthcawl (Walia)

Samorząd gminy Supraśl uczestniczył w latach 1999 - 2000 w programie Unii Europejskiej o nazwie CANDLE, dzięki któremu nawiązano również kontakt z mieszkańcami hrabstwa Bridgend w Walii. Owocem wcześniejszych kontaktów z grupą Walijczyków było utworzenie jesienią 2000 r. Towarzystwa Przyjaciół Supraśla w Porthcawl. Obydwa towarzystwa postanowiły nawiązać stałą współpracę oraz realizować program partnerstwa i przyjaźni pomiędzy gminą Supraśl i Porthcawl. Oficjalne podpisanie umowy z Walijczykami nastąpiło 21.04.2001 r. w Supraślu. W tekście porozumienia znalazł się, zapis zgodnie z którym obie strony zobowiązują się, że będą ustanawiały i rozwijały współpracę i przyjaźń w dziedzinie kultury i sztuki, sportu i turystyki, nauki i oświaty, ochrony środowiska, pomocy charytatywnej oraz wymiany dzieci i młodzieży. Za cel przyświecający tak szlachetnym działaniom przyjęto zacieśnienie przyjaźni między narodami oraz potrzebę rozwijania więzi i współpracy w wielu różnych dziedzinach. Niestety

Partnerstwo z Druskiennikami (Litwa)

28 czerwca 2004 r., zawiązało się porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Supraśl (Polska) a Gminą Druskienniki (Litwa). Strony zawierając umowę kierowały się zasadami przyjaźni między narodami oraz obecnymi potrzebami rozwijania więzi i współpracy. Współpraca będzie realizowana w takich dziedzinach jak: ochrona zdrowia i lecznictwo uzdrowiskowe, sport i turystyka, kultura i sztuka, infrastruktura i gospodarka, ochrona środowiska oraz wymiana dzieci i młodzieży. Zadania będą realizowane pomiędzy zainteresowanymi organizacjami i instytucjami obu gmin. A ponadto będą realizowane wspólne projekty współfinansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych na współpracę transgraniczną.

Partnerstwo z Wielką Brzostowicą (Białoruś)

28 maja 2017r. w Supraślu Gmina Supraśl reprezentowana przez Burmistrza Radosława Dobrowolskiego z jednej strony i Brzostowicki Rejon – reprezentowany przez Naczelnika Wykonawczego Komitetu Rejonowego Antona Kulisievicha z drugiej strony, kierując się celami współpracy pomiędzy społecznościami oraz biorąc pod uwagę autentyczną chęć rozwijania współpracy i partnerskich relacji, podpisali umowę
o współpracy pomiędzy Gminą Supraśl i Brzostowickim Rejonem.  Współpraca pomiędzy stronami miała obejmować: ochronę dziedzictwa narodowego i kulturowego z uwzględnieniem różnorodności kulturalnej, narodowej i religijnej, w szczególny sposób kultywowanie tradycji związanej z rodem Chodkiewiczów, ochronę zdrowia i ładu społecznego, rozwijanie infrastruktury i gospodarki, współpracę w zakresie nauki, oświaty, edukacji, turystyki, sportu, ochrona środowiska oraz wzajemną współpracę i wizyty dzieci i młodzieży. Współpraca polega również na realizacji wspólnych projektów współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych na współpracę transgraniczną.

 

Partnerstwo z gminą Niemenczyn (Litwa)

Współpraca w  szerokim zakresie dziedzin  życia społecznego w sposób szczególny dotycząca rozwoju  sportu i rekreacji to główny cel podpisania partnerstwa z Gminą Niemenczyn na Litwie. Porozumienie podpisane 09.10.2017r. obejmować miało także wspieranie i rozwijać współpracę w: kulturze i sztuce,  ze szczególnym uwzględnieniem  pielęgnacji  wspólnej  tradycji, dziedzictwa kulturowego i historii, edukacji i rozwoju infrastruktury społecznej, ochronie środowiska i gospodarki oraz promocji gmin.

Współpraca została oparta głównie na: tworzeniu wspólnych projektów uwzględniających alokację funduszy strukturalnych w obu  gminach i występowanie z wnioskami aplikacyjnymi,  wspieraniu kultury i dziedzictwa kulturowego obu gmin poprzez organizację wspólnych koncertów, wystaw, targów, konferencji i festiwali. 

Szczególną uwagę zwrócono tu na współpracę pomiędzy szkołami i instytucjami kultury: organizowanie  wymian dzieci i młodzieży  z podległych szkół oraz  jednostek kultury, rozwijanie kontaktów pomiędzy szkołami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami  działającymi na terenie obu gmin. Celem stało się organizowanie wspólnych zawodów sportowych, kulturalnych i społecznych.

Partnerstwo z polskim miastem Zgierz

05.10.2001 r. podpisano umowę o współpracy partnerskiej z Gminą Miasto Zgierz. Idea nawiązania współpracy z tą właśnie gminą towarzyszyła Supraślowi już od kilku lat i to przede wszystkim ze względu na uwarunkowania historyczne, gdyż to właśnie ze Zgierza, w związku z podniesieniem opłat celnych na terenie Królestwa Polskiego, przybył w XIX w. Wilhelm Fryderyk Zachert, zwany często kreatorem i współtwórcą Supraśla przemysłowego. Tworząc swoje supraskie przedsiębiorstwo Zachert sprowadził ok. 200 zatrudnionych uprzednio w Zgierzu włókniarzy wraz z rodzinami, zapewniając im jednocześnie warunki mieszkaniowe. Podpisanie umowy partnerskiej jest zatem próbą pielęgnacji wspólnych korzeni obu społeczności : zgierskiej i supraskiej, a ponad to jak głosi tekst podpisanego dokumentu ma wspierać wzajemny rozwój lokalnych społeczności w takich sferach życia jak: kultura i oświata, sport i turystyka, gospodarka, przemysł i rolnictwo oraz ochrona środowiska i ekologia.

Partnerstwo z miastem Augustów

20.11.2012 roku Gmina Supraśl zawarła porozumienie z Gminą-Miastem Augustów.  Głównym celem współpracy stała się wymiana doświadczeń i współdziałanie obu samorządów. Strony zadeklarowały,  że  będą długofalowo wspierać,  tworzyć  i  rozwijać współpracę w następujących dziedzinach: działalności na rzecz społecznego, ekonomicznego, oświatowego i kulturalnego rozwoju społeczeństw obu gmin, w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, wspierania placówek kultury i oświaty, poszerzania kontaktów społeczno-gospodarczych, promocji regionów i poprawy ich atrakcyjności turystycznej oraz wymiany doświadczeń  w zakresie  pozyskiwania  dotacji  unijnych  na wspólną realizację inwestycji.

 

Gminy Partnerskie:

Balsthal (Szwajcaria)

Großenkneten (Niemcy)

Porthcawal (Walia)

Zgierz (Polska)

Druskienniki (Litwa)

Kalendarium

 Lipiec 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
1234
293031    

Nadchodzące wydarzenia

Festiwa sztuki teatralnej...

lipiec
piątek
5
Festiwal "Między wierszami" w Supraślu to wydarzenie, które łączy w sobie różne dziedziny...

III Światowe mistrzostwa ...

sierpień
sobota
3

14:00

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.