Dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Rok 2020

Gmina Supraśl informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Supraśl" jest dofinansowane w 2020 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

logo azbest

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

  Rok 2019

 

Burmistrz Supraśla ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie wykonania prac związ.z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów  na terenie Gminy Supraśl w 2019 r.

§ 1. ZAKRES ZADANIA
1. Pomoc Gminy Supraśl polega na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest zgodnie z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Supraśl na lata 2007-2032.
2. Powyższe prace realizowane będą przez uprawniony podmiot wyłoniony przez Urząd Miejski w Supraślu w wyniku procedury udzielenia zamówienia publicznego.
3. Pomoc nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

§ 2. PODMIOTY OBJĘTE POMOCĄ
1. O pomoc ubiegać się mogą właściciele obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Supraśl, będący jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniem, fundacją, osobami fizycznymi (nieprowadzącymi działalności gospodarczej), jednostkami sektora finansów publicznych, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi.
2. Pomoc nie obejmuje przedsiębiorców i części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Pomoc nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez podmioty wymienione w ust. 1, które we własnym zakresie zleciły demontaż, transport i/lub przekazały do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest.

§ 3. WYSOKOŚĆ POMOCY
1. Gmina Supraśl pokrywa do 100% kosztów objętych zakresem pomocy.

§ 4. PROCEDURA REALIZACJI POMOCY
1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o pomoc, o której mowa w § 1 jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Supraślu:
a) pisemnego wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 1),
b) informacji o wyrobach zawierających azbest,
c) oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
2. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (w przypadku braku Księgi Wieczystej).
3. Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest dokonuje podmiot wybrany do realizacji tego zadania zgodnie z przepisami prawa o zamówieniach publicznych, z którym Gmina Supraśl zawrze stosowną umowę.
6. Podmiot, o którym mowa w ust. 3 ustala we własnym zakresie z każdym z wnioskodawców harmonogram i termin wykonania prac na danej nieruchomości.
7. Gmina Supraśl zastrzega sobie prawo kontroli przez osoby upoważnione, przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem na każdym etapie jego realizacji.

§ 5. TERMINY
1. Termin składania wniosków o udzielenie pomocy upływa 9 kwietnia 2019 r.
2. Termin realizacji zadania: do dnia 30.10.2019 r.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach ostateczne rozstrzygniecie podejmuje Burmistrz Supraśla

 

Wniosek o dofinansowanie (do pobrania)

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (do pobrania)

Informacja o wyrobach zawierających azbest (do pobrania)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nabór na dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła

 

Od 25 stycznia do 15 lutego br. Urząd Miejski w Supraślu rozpoczyna dodatkowy nabór wniosków mieszkańców Gminy Supraśl na dofinansowanie zadań proekologicznych. Obejmuje on inwestycje, które zostały zrealizowane w okresie od 01.01 do 28.09.2018r.

 

Działając na podstawie uchwały Nr XLIV/552/2018 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Supraśl na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w uzdrowiskowej gminie Supraśl oraz mając na uwadze fakt, że Rada Miejska w Supraślu podjęła Uchwałę nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 28.12.2018r. w sprawie zmiany powyższej uchwały, na mocy której dopuściła do dofinansowania inwestycje zrealizowane w okresie po 01 stycznia 2018r. informujemy, że:

W okresie od 25 stycznia do 15 lutego 2019r. Urząd Miejski w Supraślu rozpoczyna dodatkowy nabór wniosków mieszkańców Gminy Supraśl na dofinansowanie zadań proekologicznych. Dodatkowy nabór obejmuje inwestycje objęte dofinansowaniem, które zostały zrealizowane w okresie od 01 stycznia do 28 września 2018r. Osoba składająca wniosek powinna posiadać pełną dokumentację związaną ze zrealizowaną inwestycją (tzn. faktury, ewentualne umowy z Wykonawcą), w tym w szczególności w przypadku wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających normy klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012 i ich zamianę na ogrzewanie ekologiczne, powinna posiadać dokumentacje fotograficzną starego, wymienionego kotła lub potwierdzenie jego trwałej likwidacji (np. potwierdzenie zezłomowania pieca).

Dofinansowaniem objęte są:
• trwała likwidacja pieców/kotłów węglowych niespełniających normy klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012 i ich zamianę na ogrzewanie ekologiczne,
• montaż kolektorów słonecznych,
• montaż ogniw fotowoltaicznych,
• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych na terenach, na których nie ma kanalizacji zbiorczej


Dotację może uzyskać każdy mieszkaniec gminy Supraśl, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, posiadający tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy Supraśl, na której ma być wykonane zadanie objęte dofinansowaniem.


Dofinansowanie może wynosić do 50% kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 5 000 zł.

 

Ogłoszenie Burmistrza Supraśla (kliknij)

Uchwała Rady Miejskiej w Supraślu (kliknij)

Zmiana uchwały dot. 2019 r. (kliknij)

Szczegółowe informacje (kliknij)

Pobierz WNIOSEK (kliknij)

 1. OPŁATY

  Od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z uchwałą Nr XII/169/2019 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Supraśl oraz ustalenia stawki takiej opłaty obowiązują opłaty w wysokości:


20 zł  -  za 1 mieszkańca za 1 miesiąc przy zagospodarowaniu odpadów w sposób selektywny

60 zł -  za 1 mieszkańca za 1 miesiąc gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny

Aby obliczyć należną opłatę wystarczy pomnożyć faktycznie zamieszkałą liczbę osób przez obowiązującą stawkę.

Przykład: W gospodarstwie domowym mieszkają 3 osoby. Odpady są zbierane w sposób selektywny.

Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 3 osoby x 20 zł = 60 zł.

W grudniu 2019 r. zostaną dostarczone do Państwa zawiadomienia o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z informacją o powodach podwyżki. Właściciele nieruchomości zamieszkałych nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. 

 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczba osób) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana lub w przypadku śmierci mieszkańca w ciągu 6 miesięcy od dnia zdarzenia. W innym terminie nie ma możliwości złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata kwartalna = stawka miesięczna x 3) należy wnosić bez wezwania w następujących terminach:

 • za I kwartał – do 15 marca
 • za II kwartał – do 15 czerwca
 • za III kwartał – do 15 września
 • za IV kwartał – do 15 grudniaINFORMACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

 1. Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wywozem odpadów komunalnych w gminie Supraśl będzie nadal zajmowało się Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne „ASTWA” sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Kombatantów 4, tel. 85 65 39 893. Firma ta dała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Supraśl.
 2. Do pojemnika na odpady zmieszane nie mogą być wrzucane inne odpady podlegające segregacji (m.in. gruz, materiały budowlane, baterie, świetlówki, zużyty sprzęt elektroniczny). Odpady takie należy odwieźć we własnym zakresie do punktów selektywnego odbioru odpadów komunalnych.
 3. Odpady zielone niemieszczące się w workach (np. gałęzie) należy powiązać w pęki o długości nie większej niż 1,20 m, w taki sposób aby umożliwić swobodny załadunek firmie wywożącej odpady. W przypadku dużej ilości odpadów zielonych można je oddać bezpłatnie w punktach selektywnego odbioru odpadów komunalnych.
 4. Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Nr XXIV/234/2016 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnić firmie wywożącej odpady dostęp do pojemnika/worków na śmieci. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne, które zostały wystawione przed nieruchomość od strony drogi lub w miejscach do tego przeznaczonych (tzw. altankach śmietnikowych) z możliwością odbioru odpadów bez konieczności wchodzenia na posesję. Prosimy również o wystawianie w miarę możliwości pełnych worków z odpadami segregowanymi. Worki należy zawiązywać, aby ich zawartość nie rozsypywała się!

Dostęp do pojemników musi być zapewniony od godziny 6.00 rano! Pojemniki i worki, które nie będą udostępnione, nie zostaną odebrane.

 • III. REKLAMACJE
 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK właściciel nieruchomości może zgłosić swoje uwagi w formie:
 • pisemnej – na adres Urzędu Miejskiego w Supraślu lub jego Filii w Zaściankach,
 • telefonicznej – pod numerem telefonu 85 7132 705 (UM w Supraślu) lub 85 7333 840 wew. 2 (Filia w Zaściankach),
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. Uwagi należy wnieść w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 2. Reklamacje dotyczące szkód wyrządzonych w ramach prowadzonej działalności przez firmę odbierającą odpady (np. uszkodzenie pojemnika, płotu, bramy, itp.) należy zgłaszać bezpośrednio do Przedsiębiorstwa Usługowo – Asenizacyjnego „ASTWA” sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Kombatantów 4, tel. 85 65 39 893.

 

PUNKTY SELEKTYWNEGO ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

 1. Na chwilę obecną na terenie gminy funkcjonują dwa Punkty Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych w Supraślu, przy ulicy Zielonej 5 (sięgacz za Komunalnym Zakładem Budżetowym) oraz punkt w Zaściankach przy ulicy Produkcyjnej (dz. nr 21/20 ). Punkty prowadzone są przez Gminę.
 2. Punkty czynne są w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 3. Punkty przyjmują nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców Gminy Supraśl w gospodarstwie domowym.
 4. Mieszkańcy, po wskazaniu pojemnika przez osobę obsługującą Punkt Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych, mają obowiązek sami rozładować odpady.
 5. Podczas korzystania z Punktów prosimy o przestrzeganie zasad segregacji i uwag pracowników.

 1. W Punktach Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych mieszkańcy mają możliwość oddania zebranych selektywnie odpadów, takich jak:
 • baterie,
 • świetlówki,
 • akumulatory,
 • chemikalia,
 • przeterminowane leki,
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • opony od samochodów osobowych i jednośladów,
 • plastik,
 • szkło,
 • makulatura,
 • popiół,
 • odpady zielone,
 • odpady budowlane w przypadku niewielkiego remontu (do 1 m3 jednorazowo).

 Uwaga! Firma prowadząca usługi remontowo- budowlane (także u mieszkańców) ma obowiązek zutylizować odpady we własnym zakresie oraz posiadać podpisaną umowę na odbiór tych odpadów. Urząd ma prawo skontrolować posiadane umowy oraz dokonywane opłaty za takie usługi. Takie kontrole będą miały miejsce w 2020 roku.

 

 1. W Punktach Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane:
 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady zawierające azbest,
 • materiały izolacyjne: wełna mineralna, papa,
 • szyby samochodowe,
 • szkło zbrojone i hartowane,
 • odpady pochodzące z działalności gospodarczej bądź rolniczej,
 • części samochodowe,
 • odpady od osób fizycznych oraz osób prawnych w rodzaju i ilościach wskazujących na           pochodzenie  z innego źródła niż gospodarstwo        domowe,
 • odpady niezidentyfikowane, niewiadomego pochodzenia i składu,
 • odpady od firm (w tym świadczących usługi remontowo-budowalne).

 

 1. PODSTAWOWE ZASADY SEGREGACJI:

worek żółty – METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Wrzucamy:

Nie wrzucamy:

-  zgniecione plastikowe butelki po napojach,

-  plastikowe opakowania po produktach spożywczych,

-  opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku, sokach),

-  opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach  (np. szamponach, paście do zębów) itp.,

-  plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,

-  aluminiowe puszki po napojach i sokach,

-  puszki po konserwach,

-  folię aluminiową,

-  drobne metale kolorowe,

-  kapsle, nakrętki, zakrętki od słoików.

- butelek i pojemników z zawartością,

- opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,

û opakowań po olejach silnikowych,

- części samochodowych,

- zużytych baterii i akumulatorów,

- puszek i pojemników po farbach i lakierach,

- tacek styropianowych,

- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

worek zielony – SZKŁO

Wrzucamy:

Nie wrzucamy:

-  butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po olejach roślinnych),

-  szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

-     ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,

-     szkła okularowego, szkła żaroodpornego,

-     zniczy z zawartością wosku,

-     żarówek i świetlówek,

-     reflektorów, luster,

-     opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,

-     szyb okiennych i zbrojonych,

-    monitorów i lamp telewizyjnych,

-     termometrów i strzykawek.

worek niebieski – PAPIER

Wrzucamy:

Nie wrzucamy:

-  opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),

-  katalogi, ulotki, prospekty,

-  gazety i czasopisma,

-  papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,

-  zeszyty i książki,

-  papier pakowy,

-  torby i worki papierowe.

- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,

- papieru lakierowanego i powleczonego folią,

- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego

- kartonów po mleku  i napojach,

- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet,

- pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych,

- zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru,

- ubrań.

worek brązowy – BIO  

Uwaga! Odpady zielone niemieszczące się w workach (np. gałęzie) należy powiązać w pęki o długości nie większej niż 1,20 m, w taki sposób, aby umożliwić swobodny załadunek firmie wywożącej odpady.

Wrzucamy:

Nie wrzucamy:

-  odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),

-  gałęzie drzew i krzewów

-  skoszoną trawę, liście, kwiaty,

-  trociny i korę drzew,

-  resztki jedzenia.

- kości zwierząt,

- odchodów zwierząt,

- popiołu z węgla kamiennego,

- leków,

- drewna impregnowanego,

- płyt wiórowych i MDF,

- ziemi i kamieni,

- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

     

 


 

 1. WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

W roku 2020 na terenie gminy Supraśl, zgodnie z harmonogramem, odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych (to odpady o dużych rozmiarach takie jak: meble, dywany, materace, duże zabawki, wózki dziecięce, rowery, itp.), opon od samochodów osobowych i jednośladów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. lodówki, pralki, kuchenki gazowe i mikrofalowe, telewizory, monitory, radioodbiorniki, komputery, laptopy, drukarki, telefony, elektronarzędzia, itp.).

Nie wystawiamy:

 

 • materiałów budowlanych i rozbiórkowych ( np. gruzu, okien, drzwi, ceramiki sanitarnej, papy, itp.),
 • odpadów wielkogabarytowych i opon wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym rolniczej (np. opony od maszyn rolniczych, ciągników, części od urządzeń rolniczych),
 • żadnych części i elementów samochodowych (poza oponami od samochodów osobowych i jednośladów),
 • starej odzieży,
 • odpadów, które powinny być umieszczone w pojemnikach i workach na odpady zmieszane lub segregowane,
 • ziemi, popiołu, odpadów ogrodowych.

Odpady przeznaczone do odbioru należy wystawić przed posesję najpóźniej w dniu podanym w harmonogramie do godz. 6:00.

 

Zbiórka odpadów zacznie się od godz. 6:00 (nie wiemy ile odpadów wystawią mieszkańcy, więc zbiórka może trwać więcej niż jeden dzień).

Nie będą zabierane odpady ustawione w miejscu niedostępnym dla samochodu zbierającego te odpady oraz wystawione już po przejechaniu tego samochodu przez daną ulicę/miejscowość.

 

lupe logo

 

Kalendarium

 Czerwiec 2021 
PnWtŚrCzPtSoN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Sesja Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.