Projekty unijne realizowane przez Gminę Supraśl

 

Plakat A3 Suprasl page 001

------------------------------------------------------------------------------

PL BY UA 

Projekt pn. „Wspólna historia – ta sama przyszłość” współfinansowany ze środków UE z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.
Project "Common history - the same future" co-financed by the EU from the Cross-border Cooperation Programme Poland – Belarus – Ukraine 2014 – 2020 under the European Neighborhood Instrument.

Akronim/ Acronim: SupSyn

Numer/ Number: PBU2/0900/18

Cel Tematyczny: DZIEDZICTWO
Thematic Objective: HERITAGE

Priorytet: 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii
Priority: 1.1 Promotion of local culture and history

Partnerstwo/ Partnership: PL-BY-UA

Beneficjent Wiodący: Gmina Supraśl (Województwo podlaskie, Polska)
Lead Beneficiary: Supraśl Commune (Podlaskie Voivodeship, Poland)

Beneficjenci:
1. Gminny Komitet Wykonawczy w Synkowiczach (Obwód grodzieński, Białoruś)
2. Ukraiński Uniwersytet Katolicki (Obwód lwowski, Ukraina)
Beneficiaries:
1. Synkavičy Rural Executive Committee (Hrodna Oblast, Belarus)
2. Ukrainian Catholic University (Lviv Oblast, Ukraine)

Opis projektu: Celem projektu jest ochrona i wzrost dostępności dziedzictwa kulturowego na obszarze polsko-białorusko-ukraińskiego pogranicza. Realizacja celu poprzez zaproponowane w projekcie działania przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszarów przygranicznych, likwidację istniejących problemów związanych głównie z brakiem wiedzy o posiadanych zasobach dziedzictwa kulturowego. Powstałe w ramach projektu produkty takie jak płyty CD Kantyków Supraskich, zorganizowane koncerty chórów, warsztaty malarskie i plenery rzeźbiarskie pozwolą na pokazanie szerszemu gronu odbiorców (mieszkańców, turystów) nowych nieodkrytych aspektów dziedzictwa kulturowego obszaru projektu.
Project description: The aim of the project is to protect and increase the availability of cultural heritage in the Polish-Belarusian-Ukrainian border area. The implementation of the goal through the measures proposed in the project will contribute to increasing the tourist attractiveness of border areas, eliminating existing problems related mainly to the lack of knowledge about the cultural heritage resources. Products created as a part of the project, such as Supraskie CDs, organized choir concerts, painting workshops and sculptural outdoor workshop will allow a wider audience (residents, tourists) to discover new undiscovered aspects of the cultural heritage of the project area.
Łączny Budżet/ Total Budget: 55 502,00 €

Dofinansowanie z EIS/ ENI Co-Funding: 49 951,80 €

 

 ------------------------------------------------------------------------------

logotypy zdalna szkola

 

Gmina Supraśl otrzymała grant na realizację projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach projektu, dla 3 szkół gminnych, został zakupiony następujący sprzęt komputerowy:

 1. Sportowa Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu:
 • Laptop – 8 szt.
 • Zestaw słuchawkowy – 8 szt.
 • Pakiet MsOffice dla szkół – 8 licencji.
 1. Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie:
 • Laptop – 4 szt.
 • Tablet – 7 szt.
 • Zestaw słuchawkowy – 4 szt.
 • Pakiet MsOffice dla szkół – 4 licencje.
 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Ogrodniczkach:
 • Laptop – 1 szt.
 • Komputer stacjonarny – 1 szt.
 • Tablet – 10 szt.
 • Zestaw słuchawkowy – 1 szt.
 • Pakiet MsOffice dla szkół – 1 licencja

Wartość projektu: 69 931,61 zł

Wartość dofinansowania z UE (100%): 69 931,61 zł.

 

 

------------------------------------------------------------------------------

logo MKiDN

Gmina Supraśl otrzymała dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia cmentarza wojennego w Kopnej Górze” w ramach Programu Groby i cmentarze wojenne
w kraju
ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Całkowita koszt zadania: 58 361,55 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 26 000,00 zł

Data realizacji zadania: IX – XII.2019 r.

 ------------------------------------------------------------------------------

 

EFR logo 2019

 

Projekt pn. „Rewitalizacja Parku w Supraślu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany będzie w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.5 Rewitalizacja.

Celem projektu jest przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, prowadzonych wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników.

Planowana inwestycja zakłada rewaloryzację Parku Miejskiego w Supraślu w zakresie:

 • budowy ciągów pieszych (alejek parkowych, dojazdów),
 • budowy tężni z instalacją technologiczną,
 • budowa wiaty rekreacyjnej,
 • budowy instalacji elektroenergetycznej i oświetlenia,
 • budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • budowy przyłącza wodociągowego,
 • budowy przyłącza elektroenergetycznego na potrzeby zasilania tężni, instalacji oświetleniowej,
 • montażu elementów małej architektury,
 • wykonania wycinki i nasadzeń zieleni.
 • zagospodarowania terenu.

Efektem projektu będzie rewitalizacja obszarów o powierzchni 2,17 ha.

Całkowita wartość projektu: 3 969 690,17 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 175 752,13 zł

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 396 969,01 zł

Realizacja projektu planowana jest od XI.2019 do XII.2021 r.

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------

 

EFR logo 2019

 

Projekt pn. „Supraski Szlak Bioróżnorodności” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany będzie w ramach Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu.

Celem projektu jest zmniejszenie antropopresji obecnie występujących na terenach Supraśla oraz promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej.

Planowana inwestycja zakłada wytyczenie Supraskiego Szlaku Bioróżnorodności. W ramach projektu planowane jest wykonanie:

 • miejsc wypoczynkowych z punktem widokowym,
 • zadaszonego przejścia przez zmodernizowany jaz na rzece,
 • czatowni,
 • punktu wypoczynkowego,
 • parkingu,
 • zespołu ławek ze stojakami rowerowymi i koszami,
 • parków edukacji,
 • szlaku migracyjnego płazów,
 • utwardzenia naw,
 • wzmocnienia skarpy grobli,
 • utwardzenia ciągu pieszo-rowerowego.

Efektem projektu będzie utworzenie szlaku turystycznego o dł. 5,66 km oraz odnowienie istniejącego szlaku turystycznego o dł. 2,00 km.

Całkowita wartość projektu: 4 554 818,30 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 445 056,61 zł

Realizacja projektu planowana jest od IX.2019 do XII.2022 r.

 

 

------------------------------------------------------------------------------

       logo PROW                                                             

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Supraśl realizuje projekt pn. „Budowa Rynku w Supraślu wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi w ramach projektu Targowisko w Supraślu”, współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Typ operacji: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone ba cele promocji lokalnych produktów.

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury.

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności lokalnych producentów poprzez budowę targowiska w Supraślu.

Planowany efekt operacji: budowa 1 targowiska.

Wartość projektu: 1 367 819,66 zł

Wartość dofinansowania: 870 343,00 zł

------------------------------------------------------------------------------

logo PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Supraśl realizuje projekt pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej w Sokołdzie”, współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Sokołda i Podsokołda poprzez budowę wodociągu wraz z ujęciem wody i stacji uzdatniania wody oraz przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokołdzie

Planowany efekt operacji: budowa: 2,4 km zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę, 1 przydomowej oczyszczalni ścieków, 1 ujęcia wody, 1 stacji uzdatniania wody

Wartość projektu: 1 616 118,55 zł

Wartość dofinansowania: 1 028 336,00 zł

------------------------------------------------------------------------------

projektyue

Gmina Supraśl realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”. Podpisano już umowę o dofinansowanie dużego partnerskiego projektu.W ramach projektu budowana jest droga w Henrykowe z pętlą autobusową i stojakami rowerowymi. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 159 milionów złotych.

 

W dniu 07.11.2017 podpisana została umowa o dofinansowanie dużego partnerskiego projektu, w którym gmina Supraśl jest Partnerem. Projekt pn. „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” realizowany jest przez Miasto Białystok jako lidera oraz 8 partnerów – Gminy wchodzące w skład Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym Gminę Supraśl.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego oraz rowerowego na terenie BOF.

Projekt swoim zakresem obejmuje:zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu miejskiego; wyposażenie dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu miejskiego (zatoki, pętle autobusowe) oraz pasażerów (przystanki, wiaty autobusowe); budowę ścieżek rowerowych oraz chodników oraz budowę i przebudowę dróg gminnych i powiatowych.

W ramach projektu Gmina Supraśl buduje drogę w Henrykowe z pętlą autobusową i stojakami rowerowymi.

Realizacja całego projektu pozwoli na włączenie co najmniej pięciu osiedli na terenie gminy Supraśl (Henrykowo), Juchnowiec Kościelny, Zabłudów i Choroszcz do systemu zbiorowego transportu publicznego oraz podniesienie jakości świadczonych usług przewozowych.

Planowane efekty projektu to, m.in. spadek emisji gazów cieplarnianych oraz nowe lub zmodernizowane linie komunikacji miejskiej.

Całkowita wartość projektu: 159 335 921,35 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 90 384 473,62 PLN

 Realizacja projektu przewidziana została do 31.03.2020.

Budżet przewidziany na inwestycję Gminy Supraśl – budowę drogi w Henrykowie – wynosi 3 506 017,85 zł, z czego 2 980 115,15 zł stanowi dofinansowanie z UE (85% kosztów kwalifikowalnych).

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF.

------------------------------------------------------------------------------

projektyue

 

Gmina Supraśl realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, pn. „Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce”.

Projekt realizowany jest w ramach: Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem projektu jest zwiększenie zakresu równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 120 dzieci z Gminy Supraśl w latach 2017-2020.

Efektem projektu będzie wybudowane przedszkole w Grabówce.

Całkowita wartość projektu: 7 503 014,38 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 684 955,31 zł

 Rzeczowa realizacja projektu planowana jest do 31.08.2018 r.

 ------------------------------------------------------------------------------

projektyue

 

Gmina Supraśl realizuje projekt zintegrowany współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, pn. „Projekt zintegrowany: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego”.

Projekt realizowany jest w ramach:

 1. I. Oś Priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Poddziałanie 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez uzbrojenie terenu i zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych w uzdrowisku Supraśl

Efekt projektu: powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych: 2,78 ha

Całkowita wartość projektu: 2 108 773,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 329 049,99 zł

 1. Oś Priorytetowa IV: Poprawa dostępności transportowej

Działanie 4.1. Mobilność regionalna

Poddziałanie 4.1.2 Dostępność terenów inwestycyjnych w BOF

Głównym celem projektu jest poprawa warunków prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej poprzez dostępność do terenów inwestycyjnych położonych na terenie gminy Supraśl należącej do Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Efekt projektu: długość wybudowanych dróg gminnych: 1,79 km

Całkowita wartość projektu: 4 377 754,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 737 684,72 zł

Rzeczowa realizacja projektu planowana jest do 31.10.2018 r.

------------------------------------------------------------------------------

projektyue
  

Gmina Supraśl  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Supraśl”

Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Supraśl.

Przedmiotem projektu jest zamontowanie 100 instalacji kolektorów słonecznych oraz podgrzewaczy wody wraz z wymaganą instalacją w budynkach odbiorców indywidualnych w gminie Supraśl.

Stworzona infrastruktura kolektorów słonecznych, przyczyni się do poprawy warunków życia lokalnej społeczności.

Planowany efekt projektu to szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 72 ton równoważnika CO2 w 2018 r.

Realizacja projektu przewidziana została na 2017 rok.

Całkowita wartość projektu: 1 185 176,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 935 000,00 PLN

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF.

---------------------------

Projekt „Promocja gospodarcza i turystyczna Miasta i Gminy Supraśl”

4184 W ramach projektu powstała strona turystyczna dot. Gminy Supraśl oraz zamontowano trzy darmowe hot spoty i kamerę internetową.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – mały projekt”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

---------------------------

 Projekt „Monografia Miasta i Gminy Supraśl”4171

W ramach projektu powstała publikacja zawierająca szczegółowe informacje dot. historii miasta i gminy Supraśl, napisana przez prof. Józefa Maroszka.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – mały projekt”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

---------------------------

Projekt „Oznakowanie szlaków turystycznych Gminy Supraśl”

4172

 4174

W wyniku projektu oznakowane zostały trasy narciarskie, nordic walking i rowerowy MTB biegnące przez Gminę Supraśl. Zostały także postawione 4 tablice informacyjne z mapami poszczególnych tras.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – mały projekt”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

---------------------------

Projekt „Kiosk multimedialny”

4183

W ramach projektu zostanie postawiony kiosk multimedialny w centrum Supraśla.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – mały projekt”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

---------------------------

Projekt „Utworzenie siłowni zewnętrznej w Zaściankach”

4178

4179

W ramach projektu została zakupionych i zamontowanych 12 urządzeń siłowni zewnętrznej obok boiska w Zaściankach.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – mały projekt”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

---------------------------

Projekt „Promocja walorów turystycznych Gminy Supraśl”

4187 W ramach realizacji projektu zostały przygotowane foldery turystyczne dotyczące Gminy Supraśl:

1 - Zabytki Supraśla (kliknij)

2 - Szlaki Supraśla (kliknij)

3 - Smaki Supraśla/ Hotele /Baza noclegowa/ Restauracje (kliknij)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – mały projekt”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

---------------------------

Projekt „Budowa siłowni zewnętrznej w Grabówce”

 4181

W ramach projektu została zakupionych i zamontowanych 8 urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Jodłowej w Grabówce
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – mały projekt”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

---------------------------

Projekt „Doposażenie placu zabaw w Grabówce”

4182

W ramach projektu zostały zakupione nowe urządzenia jako doposażenie placu zabaw w Grabówce przy ul. Jodłowej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – mały projekt”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

lupe logo

 

Kalendarium

 Październik 2020 
PnWtŚrCzPtSoN
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Nadchodzące wydarzenia

Konferencja "Małe Mi...

listopad
sobota
7
Już od roku 2000 w Supraślu Stowarzyszenie Collegium Suprasliense, każdej jesieni, organizuje...
09:00

Sesja Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.