Uchwała Nr VIII/71/11
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) - uchwala się, co następuje:
§ 1. W statucie, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXVII/378/10 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 pkt.7, pkt.15, pkt.16, pkt.17, pkt.18 otrzymują brzmienie: „7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 15) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz U z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.), 16) Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U z 2011 r. Nr 43, poz.225 z późn. zm.), 17) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz.1407 z późn. zm.), 18) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).”
2) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego, oraz pracę przy realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.”
3) §13 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. W Ośrodku wyodrębnia się następujące stanowiska pracy: 1) kierownik, 2) zastępca kierownika, 3) główny księgowy, 4) starszy inspektor, 5) inspektor, 6) referent, 7) starsi specjaliści pracy socjalnej, 8) specjalista pracy socjalnej, 9) pracownicy socjalni, 10) opiekun w ośrodku pomocy społecznej.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady

mgr Wojciech Fiłonowicz


Uchwała Nr XXXVII/378/10

Rady Miasta Supraśl
z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 137, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146), oraz art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, Nr 202, poz.1551, Nr 157 1241, Nr 219 poz.1706, Nr 221 poz.1738; z 2010 r. Nr 28, poz.146) - uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Supraślu statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/302/05 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 27 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu i uchwała Nr XXI/201/08 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady

mgr inż. Michał Kozłowski
Załącznik do uchwały Nr XXXVII/378/10
Rady Miasta Supraśl
z dnia 25 marca 2010 r.
(do pobrania w załączniku)

 

UCHWAŁA NR XXI/201/08

RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

18 września 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Supraślu.

(do pobrania w załączniku)


uchwała nr XXXII/302/05

RADY MIEJSKIEJ w SUPRAŚLU

z dnia 27 sierpnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273 poz. 2703, z 2005 r. Nr 64 poz. 565) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się nazwę „Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu” na „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu”

2. Nadaje się Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Supraślu statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/129/00 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 15 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Supraślu zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/244/01 z dnia 31 sierpnia 2001r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu i uchwałą Nr XVIII/176/04 z dnia 29 maja 2004r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Mikołaj Ignatiuk

Kalendarium

 Maj 2018 
PnWtŚrCzPtSoN
 123456
78910111213
14151617181920
212223242527
28293031   

Sesja Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.