Gmina Supraśl otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Jestem Przedszkolakiem”.

Projekt „Jestem Przedszkolakiem” jest realizowany bezpośrednio przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach. Realizacja projektu rozpoczęła się 01.01.2018r., koniec zaś zaplanowano na 31.12.2018 r.

Głównym celem projektu jest rozwinięcie kompetencji kluczowych, umiejętności uczenia się, kreatywności, przedsiębiorczości, pracy zespołowej poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania dzieci z Przedszkola Samorządowego w Ogrodniczkach im. Ochotniczych Straży Pożarnych. Założono, że wsparciem zostanie objętych co najmniej 50 dzieci uczęszczających do przedszkola.

W ramach projektu realizowany jest szereg zajęć dodatkowych takich jak szachy, zajęcia przyrodnicze, zajęcia odkrywczo-naukowe, sportowe, artystyczne, językowe, „Kraina słów przedszkolaka”, „ Bricks 4 Kidz”. W ramach zajęć zaplanowano również wyjścia do Teatru Lalek w Białymstoku, organizację spektakli w samym przedszkolu oraz szereg wyjazdów przyrodniczych. Do każdych zajęć zakupiono odpowiednie pomoce dydaktyczne.

Projekt „Jestem Przedszkolakiem” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje; Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja; Poddziałanie; 3.1.1.Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Zajęcia szachowe

Zajęcia Bricks 4 Kidz

Pomoce dydaktyczne do zajęć szachowych

Przykład pomocy dydaktycznych do zajęć odkrywczych

Przykład pomocy dydaktycznych do zajęć przyrodniczych