logo

Miasta i Gminy Partnerskie

Już od wielu lat samorząd Supraśla przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Supraśla aktywnie realizuje tak modne dziś hasło integracji i to w obrębie zarówno kraju, jak i całej Europy. Podjęte starania mają na celu, by ludzie różnych narodowości i kultur nie tylko wzajemnie poznawali swoje zwyczaje, ale także wymieniali zdobytymi doświadczeniami.

 

Nieformalne choć aktywne działania nad tworzeniem więzów kulturowych zaczęły się jesienią 1993 r., kiedy to podróżująca po Polsce grupa Szwajcarów odwiedziła Supraśl. Goście byli tak zauroczeni miastem i okolicą, że niemal natychmiast zaprosili delegację Supraśla do gmin szwajcarskich Balsthal, Dornach i Gelterkinden.
W trakcie wizyty strona polska mogła zapoznać się ze specyfiką zarządzania gminami w Szwajcarii, zasadami funkcjonowania gospodarki komunalnej, szkolnictwa, administracji, pomocy społecznej. W 1997 r. podpisano list intencyjny o podjęciu współpracy między gminami . Momentem kulminacyjnym w kontaktach było podpisanie 3 października 1998 r. w Supraślu Porozumienia o współpracy. Podpisany przez przedstawicieli obu gmin dokument ustanawia współpracę w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, oświaty oraz sferze działań gospodarczych.
Pomyślne rozwijająca się współpraca ze szwajcarskimi przyjaciółmi stała się osnową dla kontaktów z niemiecką gminą Großenkneten. Pierwsze kontakty miały miejsce w 1997 roku, a dwa lata później podpisano w Supraślu umowę o partnerstwie. Uzgodniono, że współpraca obejmie następujące dziedziny : kulturę i sztukę, naukę i oświatę, ochronę środowiska, sport i turystyka, gospodarkę, wymianę dzieci i młodzieży, pomoc charytatywną.

 

Samorząd gminy Supraśl wraz z TPS uczestniczył w latach 1999  2000 w programie Unii Europejskiej o nazwie CANDLE, dzięki któremu nawiązano również kontakt z mieszkańcami hrabstwa Bridgend w Walii. Owocem wcześniejszych kontaktów z grupą Walijczyków było utworzenie jesienią 2000 r. Towarzystwa Przyjaciół Supraśla w Porthcawl. Obydwa towarzystwa postanowiły nawiązać stałą współpracę oraz realizować program partnerstwa i przyjaźni pomiędzy gminą Supraśl i Porthcawl. Oficjalne podpisanie umowy z Walijczykami nastąpiło 21.04.2001 r. w Supraślu. W tekście porozumienia znalazł się, zapis zgodnie z którym obie strony zobowiązują się, że będą ustanawiały i rozwijały współpracę i przyjaźń w dziedzinie kultury i sztuki, sportu i turystyki, nauki i oświaty, ochrony środowiska, pomocy charytatywnej oraz wymiany dzieci i młodzieży. Za cel przyświecający tak szlachetnym działaniom przyjęto zacieśnienie przyjaźni między narodami oraz potrzebę rozwijania więzi i współpracy w wielu różnych dziedzinach.

 

05.10.2001 r. podpisano umowę o współpracy partnerskiej z Gminą Miasto Zgierz. Idea nawiązania współpracy z tą właśnie gminą towarzyszyła Supraślowi już od kilku lat i to przede wszystkim ze względu na uwarunkowania historyczne, gdyż to właśnie ze Zgierza, w związku z podniesieniem opłat celnych na terenie Królestwa Polskiego, przybył w XIX w. Wilhelm Fryderyk Zahert, zwany często kreatorem i współtwórcą Supraśla przemysłowego. Tworząc swoje supraskie przedsiębiorstwo Zachert sprowadził ok. 200 zatrudnionych uprzednio w Zgierzu włókniarzy wraz z rodzinami, zapewniając im jednocześnie warunki mieszkaniowe. Podpisanie umowy partnerskiej jest zatem próbą pielęgnacji wspólnych korzeni obu społeczności : zgierskiej i supraskiej, a ponad to jak głosi tekst podpisanego dokumentu ma wspierać wzajemny rozwój lokalnych społeczności w takich sferach życia jak : kultura i oświata, sport i turystyka, gospodarka, przemysł i rolnictwo oraz ochrona środowiska i ekologia.

 

Trzy lata póżniej, 28 czerwca 2004 r., zawiązało się porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Supraśl (Polska) a Gminą Druskienniki (Litwa). strony zawierając umowę kierowały się zasadami przyjaźni między narodami oraz obecnymi potrzebami rozwijania więzi i współpracy. Współpraca będzie realizowana w takich dziedzinach jak: ochrona zdrowia i lecznictwo uzdrowiskowe, sport i turystyka, kultura i sztuka, infrastruktura i gospodarka, ochrona środowiska oraz wymiana dzieci i młodzieży. Zadania będą rezaliowane pomiędzy zainteresowanymi organizacjami i instytucjami obu gmin. A ponadto będą realizowane wspólne projekty współfinansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych na współpracę transgraniczną.

 

W przeciągu ostatniego dziesięciolecia Gmina Supraśl podpisała umowy partnerskie ze szwajcarską Gminą Balsthal (1998 r.), niemiecką Großenkneten (1999 r.), walijską Porthcawl (2001 r.) oraz polską Gminą Miasto Zgierz (2001 r.). W podpisanych dokumentach strony zobowiązały się, że będą ustanawiały i rozwijały współpracę i przyjaźń w dziedzinie kultury i sztuki, sportu i turystyki, nauki i oświaty, ochrony środowiska oraz wymiany dzieci i młodzieży. Ostatnie spotkania między partnerami i to zarówno w kraju jak i za granicą pokazały, że słowa zawarte w umowach nie są jedynie pustą deklaracja, a stanowią zobowiązania aktywnie realizowane przez strony.
Gmina Supraśl docenia również korzyści wynikające z kontaktów partnerskich z bliskimi sąsiadami - jest zrzeszona w Związku Gmin Progres XXI, Związku Gmin Czyste Środowisko oraz Związku Gmin Puszczy Knyszyńskiej Dorzecza Rzeki Supraśl. Kontakty lokalne pozwalają na podjęcie efektywniejszych działań nad ochroną środowiska oraz warunkują realizację wspólnych dążeń do wytyczonych celów.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - mały projekt" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Napisz do nas

Dane kontaktowe

Adres:

Urząd Miejski w Supraślu

ul. Józefa Piłsudskiego 58

woj. podlaskie

16-030 Supraśl

 
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
tel.: 085 713 27 35
 
www:  suprasl.pl

Galeria

Obejrzyj największe atrakcje turystyczne:

Wszelkie prawa zastrzeżone | ©2021 Turystyka | zaloguj