W związku z realizacją budowy ul. Tygrysiej w Sobolewie, właściciele nieruchomości mający zamiar wykonania we własnym zakresie przyłączy do swoich działek (nie uwzględnionych w projekcie) powinni w trybie pilnym (odpowiednio wcześniej od terminów poniżej) poinformować o tym Urząd Miejski w Supraślu i Wykonawcę robót.

Analizując planowane postępy robót ostateczny termin wykonania przyłączy przez właścicieli działek sąsiadujących z ul. Tygrysią i Niedźwiedziej nie uwzględnionych w projekcie to:
1. Odcinek od ul. Niedźwiedziej do ul. Żółwiej. Odcinek od km 0+430 do km 0+850- do dnia 06.06.2020.r.
2. Odcinek od ul. Żubrów do ul. Niedźwiedziej. Odcinek od km 0+000 do km 0+430 – do dnia 29.05.2020.r.
3. Odcinek na ul. Niedźwiedziej- do dnia 10.06.2020.r.
4. Odcinek od ul. Żółwiej do końca trasy. Odcinek od km 0+850 do km 1+004,57 – brak możliwości wykonania przyłącza.

Po upływie powyższych terminów wnioski nie będą uwzględniane.