Informacja w sprawie projektu dofinansowania do instalacji OZE

Gmina Supraśl informuje, że jest obecnie na etapie przygotowywania się do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego
na dofinasowanie ze środków UE (działanie 5.1), instalacji OZE: paneli fotowoltaicznych oraz instalacji hybrydowych (panel fotowoltaiczny + kolektor słoneczny)  na budynkach mieszkalnych na terenie gminy.
Zgodnie z dokumentacją organizatora konkursu nie będą ujmowane budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza. 
 
Gmina Supraśl złoży projekt do UMWP najpóźniej do 14.02.2020 roku. Jeżeli zostanie on zakwalifikowany do dofinansowania, ogłoszony zostanie nabór wniosków od mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na instalacje OZE: panele fotowoltaiczne oraz instalacje hybrydowe (panel fotowoltaiczny + kolektor słoneczny). 
 
W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Supraśl będzie miała do wykorzystania na dotacje dla mieszkańców maksymalnie 2 000 000 zł. Biorąc pod uwagę ten fakt oraz kryteria, za które Gmina Supraśl może uzyskać punkty w konkursie planowane jest, że dofinasowaniem zostaną objęte instalacje fotowoltaiczne wyłącznie do 5 kW, a 26% środków zostanie zarezerwowanych, dla tych mieszkańców, którzy zdecydują się na montaż instalacji hybrydowych (panel fotowoltaiczny do 5 kW + kolektor słoneczny). Wsparcie na same kolektory słoneczne nie będzie brane pod uwagę. Dofinansowanie do ww. instalacji OZE będzie nie większe niż 65% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez mieszkańca ale nie większe niż 17 000 zł na instalacje hybrydowe oraz nie większe niż 12 000 zł na instalację paneli fotowoltaicznych do 5 kW.
 
Zakłada się, że dofinansowanie zostanie skierowane do ok. 150 budynków mieszkalnych na terenie gminy. Obecnie trwa ustalanie dodatkowych, szczegółowych kryteriów w oparciu, o które zostaną wyłonieni beneficjenci (mieszkańcy) do projektu. Jednym z nich na pewno będzie złożona w latach poprzednich ankieta deklaracji uczestnictwa w tego typu projekcie. 
 
Poniżej zamieszczamy fragment dokumentacji konkursowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego określający warunki szczegółowe konkursu, do którego aplikować będzie Gmina Supraśl:
 
  • energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej lub kolektorach słonecznych powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej, 
 
  • nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej lub montażem kolektorów słonecznych, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe, 
 
  • moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym, 
 
  • inwestycje muszą być realizowane zgodnie z programami ochrony powietrza, z poszanowaniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz celem dotyczącym zmniejszenia emisji, 
 
  • projekty muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego 15% udziału OZE w konsumpcji energii ogółem w 2020 oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji), lokalizacja inwestycji OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz potencjalny wpływ projektów na środowisko (np. oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo i gatunki chronione), 
 
  • projekty powinny kumulować efekty środowiskowe (bilans energetyczny, bilans CO2, różnorodność biologiczną, krajobraz oraz emisję zanieczyszczeń powietrza/emisję PM). 
 
Warunki szczegółowe dotyczące projektu grantowego: 
 
  • grant może zostać przeznaczony na montaż instalacji OZE wykorzystujących tylko energię słoneczną – instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych. Grant nie może być przeznaczony na sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie lub montażu urządzenia wykorzystującego inną energię odnawialną (np. wiatru, termalną, otrzymywaną z biomasy, biogazu), 
 
  • grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, 
  • dofinansowanie w formie Grantu może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę muszą być wystawione po podpisaniu Umowy o powierzenie Grantu pomiędzy Grantobiorcą i beneficjentem projektu grantowego). 
 
W ramach konkursu nie dopuszcza się realizacji projektu w partnerstwie, a także w formule zaprojektuj i wybuduj.
solar 2
 

 

lupe logo

 

Kalendarium

 Kwiecień 2020 
PnWtŚrCzPtSoN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Sesja Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.