Nabór na dofinansowanie - azbest

 Burmistrz Supraśla ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie wykonania prac związ.z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów  na terenie Gminy Supraśl w 2019 r.

§ 1. ZAKRES ZADANIA
1. Pomoc Gminy Supraśl polega na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest zgodnie z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Supraśl na lata 2007-2032.
2. Powyższe prace realizowane będą przez uprawniony podmiot wyłoniony przez Urząd Miejski w Supraślu w wyniku procedury udzielenia zamówienia publicznego.
3. Pomoc nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

§ 2. PODMIOTY OBJĘTE POMOCĄ
1. O pomoc ubiegać się mogą właściciele obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Supraśl, będący jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniem, fundacją, osobami fizycznymi (nieprowadzącymi działalności gospodarczej), jednostkami sektora finansów publicznych, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi.
2. Pomoc nie obejmuje przedsiębiorców i części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Pomoc nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez podmioty wymienione w ust. 1, które we własnym zakresie zleciły demontaż, transport i/lub przekazały do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest.

§ 3. WYSOKOŚĆ POMOCY
1. Gmina Supraśl pokrywa do 100% kosztów objętych zakresem pomocy.

§ 4. PROCEDURA REALIZACJI POMOCY
1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o pomoc, o której mowa w § 1 jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Supraślu:
a) pisemnego wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 1),
b) informacji o wyrobach zawierających azbest,
c) oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
2. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (w przypadku braku Księgi Wieczystej).
3. Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest dokonuje podmiot wybrany do realizacji tego zadania zgodnie z przepisami prawa o zamówieniach publicznych, z którym Gmina Supraśl zawrze stosowną umowę.
6. Podmiot, o którym mowa w ust. 3 ustala we własnym zakresie z każdym z wnioskodawców harmonogram i termin wykonania prac na danej nieruchomości.
7. Gmina Supraśl zastrzega sobie prawo kontroli przez osoby upoważnione, przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem na każdym etapie jego realizacji.

§ 5. TERMINY
1. Termin składania wniosków o udzielenie pomocy upływa 9 kwietnia 2019 r.
2. Termin realizacji zadania: do dnia 30.10.2019 r.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach ostateczne rozstrzygniecie podejmuje Burmistrz Supraśla

Wniosek o dofinansowanie (do pobrania)

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (do pobrania)

Informacja o wyrobach zawierających azbest (do pobrania)

Kalendarium

 Wrzesień 2019 
PnWtŚrCzPtSoN
      1
2345678
9101112131415
161718192022
23242526272829
30      

Nadchodzące wydarzenia

Święto Podziemia Niepodle...

wrzesień
sobota
21

12:00

Wybory do Sejmu i Senatu ...

październik
niedziela
13
Informacje szczegółowe (kliknij)
07:00 - 21:00

Sesja Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.