BURMISTRZ SUPRAŚLA

Ogłasza nabór wniosków na zadanie polegające na dofinansowaniu wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Supraśl w 2018 r.

 • § 1. ZAKRES ZADANIA
 1. 1. Pomoc Gminy Supraśl polega na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest zgodnie z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Supraśl na lata 2007-2032.
 2. 2. Powyższe prace realizowane będą przez uprawniony podmiot wyłoniony przez Urząd Miejski w Supraślu w wyniku procedury udzielenia zamówienia publicznego.
 3. 3. Pomoc nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
 • § 2. PODMIOTY OBJĘTE POMOCĄ
 1. 1. O pomoc ubiegać się mogą właściciele obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Supraśl, będący jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniem, fundacją, osobami fizycznymi (nieprowadzącymi działalności gospodarczej), jednostkami sektora finansów publicznych, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi.
 2. 2. Pomoc nie obejmuje przedsiębiorców i części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. 3. Pomoc nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez podmioty wymienione w ust. 1, które we własnym zakresie zleciły demontaż, transport i/lub przekazały do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest.
 • § 3. WYSOKOŚĆ POMOCY
 1. 1. Gmina Supraśl pokrywa do 100% kosztów objętych zakresem pomocy.
 2. 2. W przypadku nieotrzymania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Supraśl z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku decyzję co do dalszego wykonywania zadania pozostawia się do samodzielnej decyzji Gminy.
 • § 4. PROCEDURA REALIZACJI POMOCY
 1. 1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o pomoc, o której mowa w § 1 jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Supraślu:
 2. a) pisemnego wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 1),
 3. b) informacji o wyrobach zawierających azbest,
 4. c) oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
 5. d) kolorowych zdjęć obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu lub miejsc składowania (w przypadku zbierania), umożliwiające identyfikację ich położenia (wersja elektroniczna lub papierowa).
 6. 2. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (w przypadku braku Księgi Wieczystej).
 7. 3. Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest dokonuje podmiot wybrany do realizacji tego zadania zgodnie z przepisami prawa o zamówieniach publicznych, z którym Gmina Supraśl zawrze stosowną umowę.
 8. 6. Podmiot, o którym mowa w ust. 3 ustala we własnym zakresie z każdym z wnioskodawców harmonogram i termin wykonania prac na danej nieruchomości.
 9. 7. Gmina Supraśl zastrzega sobie prawo kontroli przez osoby upoważnione, przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem na każdym etapie jego realizacji.
 • § 5. TERMINY
 1. 1. Termin składania wniosków o udzielenie pomocy upływa 20 kwietnia 2018 r.
 2. 2. Termin realizacji zadania: do dnia 30.10.2018 r.
 • § 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach ostateczne rozstrzygniecie podejmuje Burmistrz Supraśla.

 

Załączniki:

supraśl_azbest_wniosek_2018.docx

WSR_Informacja_o_wyrobach_zawiarajacych_azbest.doc

OCENA-stanu-i-możliwości-bezpiecznego-użytkowania-wyrobów-zawierających-azbest.pdf

 

Kalendarium

 Grudzień 2018 
PnWtŚrCzPtSoN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Sesja Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.